Balansräkning

Balansräkning

PER 2022-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

Tabellen visar balansräkning, tillgångar, årsvis för 2021 och 2022
Not 2022 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 16 10 6
10 6
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 17, 18, 19 7 292 6 793
Pågående nyanläggningar 20, 21 778 828
Maskiner och inventarier 22 78 47
Summa materiella anläggningstillgångar 8 149 7 668
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 23 0 8
Fordringar hos koncernföretag 24 0 4
Andra långfristiga värdepappersinnehav 25 0 0
Långfristiga fordringar 26 15 9
Övriga långfristiga placeringar 27 28 20
43 41
Summa anläggningstillgångar 8 202 7 715
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Varulager 4 4
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 19
Övriga fordringar 15 32
Fordran på koncernföretag 28 302 196
Skattefordran 37 24
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 16 13
379 284
Kassa och bank 2 12
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 385 300
SUMMA TILLGÅNGAR 8 587 8 015

Tabellen visar balansräkning, eget kapital och skulder, årsvis för 2021 och 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER 2022 2021
EGET KAPITAL 30, 31, 32
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 33 13 14
Reservfond 155 155
288 289
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 1 731 1 528
Årets resultat 201 231
1 932 1 759
SUMMA EGET KAPITAL 2 220 2 048
Avsättningar 34
Uppskjuten skatteskuld 149 127
Långfristiga skulder 35
Skulder till kreditinstitut 36 5 850 5 450
Summa långfristiga skulder 5 850 5 450
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 143 171
Skulder till koncernföretag 1 0
Övriga kortfristiga skulder 37 8 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 38 216 213
Summa kortfristiga skulder 368 390
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 587 8 015