Not 11 Bokslutsdispositioner

2017 2016
Avsättning till periodiseringsfond -17 -18
Återföring från periodiseringsfond 29 32
12 14