Not 23 Disposition av vinst

Förslag till vinstdisposition (kr)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 974 121 244
årets vinst 108 219 567
1 082 340 901

Disponeras så att:

utdelning till aktieägare 1 366 626
i ny räkning överföres 1 080 974 275
1 082 340 901