Mål 2: Bygga fler bostäder

Uppdrag: skapa förutsättningar för framtidens boende

Vattenrännan 1 och 3 i Lund, där det planeras för 150 – 200 nya bostäder.
Illustration: Möller Arkitekter.

Ett viktigt fokus under 2017 har varit att skapa långsiktigt stabila möjligheter för en fortsatt hög nybyggnadstakt. Utvecklingsplaner för flera nya bostadsområden har inletts. Redan i tidiga skeden tas hänsyn till såväl ekonomisk som social och miljömässig hållbarhet.

– Målsättningen är att starta byggnation av mellan 250 och 300 nya bostäder varje år. Fram till byggstart är det en lång process där mycket kan hända, vilket gör att vår portfölj för tidiga skeden måste vara stor, säger Marie Enmark, projektutvecklare på LKF.

2016 hade LKF drygt 800 bostäder i projektportföljen. 2017 kommer motsvarande siffra att ligga på 1 500 bostäder, vilket överensstämmer med det uppsatta målet för projektportföljen.

– Vårt goda samarbete med Lunds kommun samt privata exploatörer och markägare är helt avgörande för att vi ska kunna hålla vår höga nybyggnadstakt. Vi har en gemensam strävan att vidareutveckla Lund och dess omgivningar, där vi vill skapa en levande och hållbar stad med rum för alla. Det gäller även i de östra tätorterna och mindre samhällen runt staden, säger Marie
Enmark och fortsätter:

Efterfrågan på hyresrätter
– Inför framtiden hoppas vi på att få fler möjligheter att bygga i delar av Lund där det förut varit svårt att få gehör för att bygga hyresrätter. Jag tror mycket på en större blandning mellan hyres-, ägande- och bostadsrätter. Trycket på att bo i Lund är stort och efterfrågan på hyresrätter ökar stadigt och allt pekar på att det kommer att fortsätta så. För LKF är det viktigt att bygga hållbart, sunt, långsiktigt och för alla.

Utöver det interna och externa samarbetet som ligger bakom varje byggprojekt krävs också en bra omvärlds­bevakning, för att fånga upp aktuella trender och tendenser. Det handlar om att kunna bygga de bostäder som behövs, såväl i dag som i framtiden.

Ett exempel på hur den miljömässiga hållbarheten ges utrymme redan i planeringsarbetet är Sandbybacke. Här har LKF inlett ett samarbete med en specialist på hydrologi, för att se vad som kan göras när det gäller att fördröja dagvatten och minimera risken för framtida översvämningar.

– När det gäller ekonomisk hållbarhet så har vi tidigt med oss det i alla projekt vi arbetar med. Kostnaderna får inte springa iväg, så att bygget blir för dyrt. Hyrorna måste kunna hållas på en rimlig nivå. Stadsbyggnad och boendetrivsel är andra aspekter som vi värnar starkt om: vi vill vara med och skapa den goda, vackra staden och områden där våra hyresgäster kan trivas, avslutar Marie Enmark.

Exempel på områden där LKF har tagit fram exploateringsplaner under 2017:

 • Dalby, Vattenrännan 1 och 3 samt Kvarnskon 3. Här planeras för 150 – 200 nya bostäder i flerfamiljshus och ett områdeskontor för LKF. Planerad byggstart: 2020 – 2021.
 • Nöbbelövstorg/Kävlingevägen, Lund. Nybyggnation av cirka 150
  bostäder planeras, i flerfamiljshus. Planerad byggstart: 2020 – 2021.
 • Örnvägen, Lund. Planen är att ersätta ett uttjänt parkeringshus och lokaler med 150 bostäder, parkering under mark, en livsmedelsbutik och ett områdeskontor för LKF. Planerad byggstart: 2020 – 2021.
 • Söderport (Margretedal), Lund. Här hoppas LKF bygga 50 – 100
  lägenheter
  och parkeringsplatser,
  i samarbete med LKP. Planerad byggstart: 2022 – 2023.
 • Sandbybacke, Södra Sandby.
  LKF har köpt ny mark under 2017, och vill bygga cirka 200 nya bostäder, troligen i form av radhus och kedjehus. Planerad byggstart: 2021.

”Målsättningen är att starta byggnation av mellan 250 och 300 nya bostäder varje år. Fram till byggstart är det en lång process där mycket kan hända, vilket gör att vår portfölj för tidiga skeden måste vara stor.”

Marie Enmark

Örnvägen i Lund, se även planskiss nedan.
Illustration: Nyrén Arkitektkontor.

Planskiss över Örnvägen i Lund. Här planeras bland annat för 150 bostäder och parkering under mark.