Not 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2017 2016
Medelantalet anställda
Kvinnor 68 68
Män 137 133
205 201
Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör 1 1
Styrelse 0 1
Övriga anställda 86 79
87 81
Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör 1 1
Pensionskostnader för övriga anställda 10 7
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 28 25
38 33
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 125 114
Pensionsförpliktelser
Nuvarande styrelse och verkställande direktör 1 1
1 1

Håkan Ekelund tillträdde som verkställande direktör 2012-05-10. Anställningsavtalet innebär ett förordnande som avser tiden tom 2016-05-31. Avtalet förlängdes under 2015 med ytterligare två år till 2018-05-31.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2017 2016
Andel kvinnor i styrelsen 33 % 33 %
Andel män i styrelsen 67 % 67 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 33 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67 % 67 %