Not 1 Nettoomsättningens fördelning

2017 2016
Hyresintäkter netto
Bostäder 731 704
Lokaler 187 183
Garage 15 15
Parkeringsplatser mm 6 6
Tillvalsavgifter 5 5
Underhållsåterbäring, hyresreduktion -10 -10
Avräkning boinflytande 0 0
934 903
Avgår hyresbortfall
Bostäder -1 -1
Lokaler -1 -2
Övriga objekt -4 -4
-6 -6

Förfallotider lokalhyresavtal

Mkr
2018 3
2019 18
2020 20
2021 12
2022 8
2023 eller senare 150
210

Hyror egna lokaler inklusive områdeskontor och LH-lokaler har reducerat summa lokalhyror med 9.297 tkr (9.145 tkr år 2016). Samma reduktion finns i not 2 avseende kostnader för reparation, skötsel och administration.