Not 30 Övriga kortfristiga skulder

2017 2016
Avräkning kollektivhus 2 2
Skatteskuld 0 2
Personalrelaterade skulder 5 2
Övriga kortfristiga skulder 0 0
7 6