Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Fördel samverkan: fjärrvärmenätet utbyggt i Dalby

Samverkan med lokala aktörer är en viktig del i LKFs strävan att förse hyresgästerna med stabila och energieffektiva uppvärmningslösningar. Ett konkret exempel är samarbetet med Kraftringen, som under 2017 lett till att fjärrvärme­nätet dragits fram till Dalby.

LKF har länge velat ha fjärrvärmenät i Dalby. För två år sedan tog satsningen och samarbetet med Kraftringen ny fart och fick ett delvis nytt upplägg.

– Det har hänt mycket under 2017. Ett intensivt arbete har lett fram till att fjärrvärmeledningarna nu dragits från Linero till Dalby, en ledning som är två – tre mil lång. Flera fjärrvärmeväxlar har också installerats, säger Malin Friis, strategisk key account manager på Kraftringen.

– Nu är infrastrukturen färdig, möjlig att utnyttja för nyproducerade bostäder till att börja med och snart även för befintliga bostäder. Vi vill ha fjärrvärme av flera skäl, dels är det hållbart och dels är det väldigt driftsäkert, säger Bertil Lundström, teknisk chef på LKF.

Brett ansvar för Lund

Genom att samarbeta med Kraftringen, Lunds kommun och LKP är LKF med i ett antal satsningar och sammanhang där dessa aktörer tillsammans tar ett brett ansvar för såväl kommunen Lund som för dess energi- och bostadsfrågor.

– Vi hittar på hjulet tillsammans!
Istället för att jobba på varsitt håll så hjälps vi åt att nå våra gemensamma mål för energi och klimatpåverkan. Därmed hjälps vi också åt att göra Lund attraktivt och hållbart, säger Bertil Lundström.

Ett av målen är att vara fossilbränslefria till år 2020.

– Under 2017 är vi på Kraftringen fossilbränslefria till 94 procent och under 2018 blir vi helt fossilbränslefria. Det underlättar för våra samarbetspartners att i sin tur nå sina miljömål, säger Malin Friis.

Gott samarbete

– Genom vårt samarbete med Kraftringen har vi kunnat arbeta gemensamt för att till exempel ersätta naturgasen med bra biogas och att bli fossilbränsle­fria. Det goda samarbetet är också en av förklaringarna till att vi med råge lyckats nå vårt mål om att minska primär­energianvändningen med 25 procent, säger Bertil Lundström.

Något som utvecklas just nu, och som kan komma att gynna både Kraftringen och LKF, är utvecklingen av lågtempererad fjärrvärme, bland annat på Brunnshög. I dag behövs inte lika mycket energi för att värma upp nyproducerade fastigheter, vilket gör att det räcker att hålla fjärrvärmen på 60 istället för på 80 grader. Lägre temperatur innebär lägre energiåtgång och därmed lägre kostnader.

– Vi bygger ett lågtempererat fjärrvärmenät under 2018, som ska vara klart under 2019. Därefter kan vi ta upp diskussionen om att använda lågtempererad fjärrvärme även i befintlig bebyggelse samt se vilka fastigheter som skulle kunna vara lämpliga för det, säger Malin Friis.

Primärenergi

Varför ÄR DETTA EN viktig aspekt för oss?

Vårt fokus är hur effektivt vi använder energin i våra fastigheter, men även hur den energi vi använder är tillverkad. Frågan är viktig både ur miljö- och ekonomiskt perspektiv, då posten är vår största både när det gäller direkt klimatpåverkan och driftskostnader.

Hur ARBETAR vi?

Genom att låta vår strävan mot en minskad primärenergianvändning styras av såväl miljö­mål som ett kontinuerligt underhållsarbete. Energiförbruk­ning rapporteras i Vitec Energi.

Genom att välja rätt energislag även i nyproduktion så minskar primärenergianvändningen.

Genom att kontinuerligt föra en dialog med våra energileverantörer och därmed få dem att aktivt arbeta med att sänka primärenergitalet.

Genom att fortsätta med vårt framgångsrika energispararbete och än mer involvera våra hyresgäster i detta, exempelvis genom att minska på varmvattenförbrukningen och alltid tvätta med fulla maskiner i tvättstugan.

Genom att ha egen anställd personal med högkompetens inom energieffektiviserings området.

Hur har det gått 2017?

Ett av våra övergripande miljömål för perioden 2014 – 2017 har varit att minska primärenergi­användningen med 25 % jämfört med år 2013. Utfallet för perioden är 52 %.(målsättning mot år 2020 jämfört med år 2013: 55 %) Resultatet kommer av energieffektiviseringsarbete under perioden, en minskning från 139,8 kWh/m2 år 2013 till 135 kWh/m2 år 2017. Målsättning mot år 2020 är att minska med ytterligare 1 kWh/m2 och år. Resultatet kommer även av ökad andel fossilbränslefria energikällor, 96,5 % i uppvärmning år 2017. Målsättning mot år 2020 är 100 %. Även ökad egen förnybar energiproduktion bidrar,1031 kWh år 2017 (636 MWh år 2016). Målsättning mot år 2020 är 1700 MW installerad effekt.

FAKTA

Genom samverkan med lokala aktörer har LKF bland annat bidragit till:

Värmekartan som visar värmebehovet för kommunens befintliga utbyggnadsområden och planerade utvecklingsområden. Här kan man bland
annat utläsa var det kan vara lämpligt med förtätning, för att få bättre
effektivitet på fjärrvärmenätet och var det finns behov för att bygga ut nätet.

Forum Hållbar Energi. Grundades 2016 och är ett forum för aktiv samverkan kring hållbarhetsfrågor.

Laddkartan. Visar var i Lund det finns laddstolpar för elbilar.

LundaEko II (Lunds kommuns program för ekologisk hållbar utveckling): Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Dialog mellan kommunens förvaltningar och bolag är en av förutsättningarna för att nå de uppsatta målen. Programmet har åtta prioriterade områden: Engagera flera, hållbar konsumtion, friskt vatten och frisk luft, minsta möjliga klimatpåverkan, minskad kemikaliebelastning, hållbar stadsutveckling, klimatanpassning samt biologisk mångfald och eko­systemtjänster.