Not 28 Skulder till kreditinstitut

Specifikation av förfallotider kapitalbindning avseende fastighetslån Mkr
Skulder som förfaller inom 1 år 928
Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen 2 700
Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 400
4 028