Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016
Räntekostnader 60 72
Förlustreservering/återföring räntederivat 6 4
Borgensavgift Lunds kommun/övriga finansiella kostnader 8 10
Övriga finansiella kostnader 0 0
74 85