Not 14 Markanläggningar och markinventarier

2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 10 10
Färdigställt under året 6 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 10
Ingående avskrivningar -7 -7
Årets avskrivningar -1 -1
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 -7
Utgående redovisat värde 9 3