Not 4 Övriga externa kostnader

2017 2016
Arvode för juridiska åtgärder 0 0
Avskrivning hyres- och kundfordringar 1 2
Skadekostnader 10 11
Hyreskostnader p-plats och garage 2 2
Ersättning till Hyresgästföreningen 3 3
Antennavgift, kabel-tv 6 6
Avgifter samfällighetsföreningar, arrende 1 1
Övriga externa kostnader 6 0
30 25