Not 27 Avsättningar

2017 2016
Särskild löneskatt hänförd till pension
Belopp vid årets ingång 0
Årets avsättningar 0 0
0 0
Uppskjuten skatteskuld
Temporära skillnader mellan bokfört och skattemässigt restvärde 28 29
Uppskjuten skatt avseende uppskrivning 5 6
Uppskjuten skatt avseende nedskrivning 0 -1
33 33