Not 17 Maskiner och inventarier

2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 47 45
Inköp 3 3
Försäljningar/utrangeringar -16 -1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 47
Ingående avskrivningar -40 -38
Försäljningar/utrangeringar 16 1
Årets avskrivningar -3 -3
Utgående ackumulerade avskrivningar -28 -40
Utgående redovisat värde 6 6