LKFs ledord i en föränderlig tid: mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande

LKF har tre övergripande mål: att erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder, och skapa ett bättre Lund. Mål som är satta utifrån hur vi påverkas av globala trender och av vår lokala roll i Lund. I den här kombinerade års-och hållbarhetsredovisningen berättar vi om vårt integrerade arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, utifrån de tre målen.

För att möta förändringarna i vår omvärld och behålla vår och Lunds attraktivitet är det viktigt att se i vilket sammanhang LKF verkar. Flera globala trender påverkar vår verksamhet, bland annat den ökade inflyttningen till städer, som ger hög efterfrågan på bostäder. Klimatförändringar, digitalisering, den allt tuffare konkurrensen om arbetskraft, det låga ränteläget samt det faktum att fler människor lever längre påverkar oss också.

Omvärlden sätter spår

För LKF satte dessa omvärldsfaktorer spår under 2017 bland annat i form av de temporära bostäder som vi arbetat för att få fram, till de nyanlända som blivit kommunplacerade i Lund. Samtidigt har trycket på vår bostadskö ökat markant. Mot slutet av 2017 gjordes nästan 9 800 unika sökningar på de bostäder som fanns lediga hos oss under en tremånadersperiod, att jämföra med 8 700 sökningar ett år tidigare. Vår totala bostadskö har ökat från 63 000 personer (2016) till 67 000 personer (2017).

De här händelserna hänger även samman med befolkningsökningen i Lund, som väntas fortsätta flera år framåt. Vilket i sin tur gör att de sociala hållbarhetsfrågorna, via bland annat integrationsfrågor och trygghet i våra bostadsområden, kommer att fortsätta stå i centrum tillsammans med bostads­produktionen.

VÅR VÄRDEKEDJA

Vår affärsmodell och dess koppling till vår värdekedja

Bolagets affär, som utgår från vår affärsidé och vårt ändamål, kan delas i två delar. Dels den grundläggande affären där vi utvecklar attraktiva hyresbostäder och lokaler i Lund, där service och personligt inflytande för hyresgästen innebär ett bekymmersfritt och hållbart boende. Dels investerar, äger och förvaltar vi vårt fastighetsbestånd, för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Det medför att vi även har stora tillgångar, som utgör en kapitalplacering för kommunen, som bolaget förvaltar. De två delarna illustreras av de två sidorna i vår värdekedja.

Hållbar affärsmodell

LKF utvecklar attraktiva hyresbostäder och hyreslokaler i Lund, där god service och personligt inflytande för hyresgästen innebär ett bekymmersfritt och hållbart boende. Det gör vi genom att investera, äga och förvalta vårt fastighetsbestånd, för att tillgodose bostadsbehovet i kommunen. Läs mer om vår affärsmodell i illustrationen här intill. Vi arbetar också enligt Lundamodellen (se faktaruta) när det gäller hyressättning.

För att uppnå en långsiktigt hållbar affär vill vi att ekologisk hållbarhet ska vara en del av såväl vår egen som våra hyresgästers vardag. Vi märker ett ökat engagemang för miljöfrågorna hos våra hyresgäster, vilket vi bland annat möter med goda möjligheter till smidig återvinning och en fortsatt satsning på laddstolpar. Under året har vi också tagit aktiv del av den gröna obligation som Lunds kommun valt att emittera. Ännu ett tecken på att ekologisk och ekonomisk hållbarhet hänger tätt ihop, precis som med den sociala.

Tre övergripande mål

Eftersom vår verksamhet styrs av tre övergripande mål har vi valt att låta de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomisk, social och ekologisk) utgöra en naturlig del av dessa. I korthet är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för LKF följande, uppdelade per mål:

  • Erbjuda attraktiva hem: Att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, bland annat via boinflytande, samt att skapa möjligheter för våra hyresgäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och underhåll samt att erbjuda en rimlig hyresnivå (via Lundamodellen).
  • Bygga fler bostäder: Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt och att bygga i alla delar av Lund.
  • Skapa ett bättre Lund: Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder som gynnar integration.

Nytt för redovisningsåret 2017 är lagkravet i Årsredovisningslagen på att ta fram en hållbarhetsredovisning. LKF är ett av de företag som omfattas av kravet, som vi välkomnar. Vi arbetar integrerat med hållbarhet och redan när vi redovisade 2016 valde vi att ta fram en kombi­nerad års-och hållbarhetsredovisning.

Fakta Lundamodellen

Lundamodellen är en modell för hyressättning av bostäder som bygger på en bedömning av bruksvärdet. Varje bostad värderas med utgångspunkt från ett antal egenskaper som LKF, hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Syd är överens om. Skillnader i dessa egenskaper avspeglar sig i skillnader i hyra.