Mål 2: Bygga fler bostäder

Xplorion

Hög byggtakt och en trygg projektportfölj

Byggtakten inom LKF var som högst under tidig höst 2017, när 13 projekt var i gång med sammanlagt 1 000 bostäder. Den siste december var 716 bostäder i elva olika projekt under produktion. Byggandet förväntas ligga på en fortsatt hög nivå under 2018, för att sedan minska en aning 2019.

– Jag är nöjd med det vi har levererat i år och några år bakåt. De senaste fyra åren har vi byggstartat många projekt och vi planerar nu för att kunna starta sex projekt under 2018 som innehåller 380 bostäder. Under 2014 – 2017 har vi lyckats byggstarta 1 359 bostäder, vilket ger ett snitt på 340 bostäder per år, säger byggchef Peter Ovenlund och tillägger:

– När vi bygger så mycket som vi gör nu så är det viktigt att vår projektportfölj fylls på med nya projekt, så att vi också kan fortsätta att bygga. Efter några år med lite färre markanvisningar så har antalet planerade projekt ökat under 2017. Att vi lyckats med detta beror till stor del på att vi i år anställt en projekt­utvecklare, Marie Enmark. 2019 får vi troligen en liten minskning i antal byggstarter, för att sedan se mer positiva resultat igen 2020 – 2024.

En tydlig anledning till att byggtakten är så hög är det stora trycket på LKFs bostadskö. Till de cirka 200 lägenheter som blir lediga för uthyrning varje kvartal finns det cirka 9 800 aktivt sökande personer.

Temporära bostäder
Under 2017 har förberedelser och projektering också pågått för att kunna erbjuda temporära bostäder till nyanlända. Satsningen har dock drabbats av förseningar, bland annat beroende på den låga tillgången på lediga tomter, bygglov som överklagats och svårigheter att hitta underleverantörer som kan leverera modulbostäder.

– Fyra bygglov har nu vunnit laga kraft. Under det första halvåret 2018 hoppas jag därför att de fyra områden vi planerar för ska vara inflyttade. Varje projekt består av 24 lägenheter. Modul­bostäderna kommer att uppföras på Väster och på Linero i Lund samt i Dalby och Veberöd, säger Peter Ovenlund.

Brunnshög: Hammocken och Xplorion
Ett annat område som det varit mycket fokus på under 2017 är Brunnshög, som planeras bli Lunds nya hållbara stadsdel. Här har det första projektet byggstartats under året: Hammocken. Här ska 118 bostäder och en förskola med fem avdelningar byggas. Ett projekt som däremot tappat lite fart inom Brunnshög är Xplorion, LKF:s spjutspetsprojekt med flera nya hållbara lösningar.

– Vi lyckades starta alla våra byggprojekt i våras, förutom Xplorion. Sedan slog högkonjunkturen till med full kraft och vi fick bara in ett enda anbud till Xplorion. Vi avbröt upphandlingen på grund av bristande konkurrens och för att det offererade priset låg högt över vår budget. Nu försöker vi istället arbeta med partnering och söker en samarbets­partner som vi kan teckna ett samarbetsavtal med, där vi sedan försöker hitta rätt prisnivå för att därefter gå in i en totalentreprenad med denna partner. Jag hoppas att vi kan byggstarta Xplorion under 2018, säger Peter Ovenlund och tillägger:

– Högkonjunkturen är en stor utmaning. Om den fortsätter nästa år så får vi kanske inte igång alla våra planerade projekt, eftersom anbuden då blir färre och priserna kommer att vara fortsatt höga.

Hållbart byggande
Under 2017 har LKF fått investeringsstöd från regeringen. I kriterierna för att få stödet fanns uttalade krav för bland annat energiförbrukning. Kravet för att få investeringsstöd är att energiförbrukningen ska vara minst 12 procent lägre än Boverkets krav. LKFs interna krav på nyproducerade lägenheter är dock hårdare än så: energiförbrukningen i våra nyproducerade bostäder ska vara 20 procent under Boverkets krav.

– När vi startar ett nytt projekt anger vi alltid våra energikrav till våra projektörer, när det gäller exempelvis väggar, golv, tak, fönster och dörrar. Under projekteringen gör vi en beräkning för att säkerställa att vi projekterar ett bygge som har tekniska lösningar som klarar våra krav. Det är viktigt för oss, säger Peter Ovenlund.

Merparten av LKFs projekt har sol­celler, i varierande omfattning och kraft. Målsättningen är att solcellerna ska täcka fastighetselen, det vill säga bland annat hissar och belysning.

”Jag är nöjd med det vi har levererat i år och några år bakåt. De senaste fyra åren har vi byggstartat många projekt och vi planerar nu för att kunna starta sex projekt under 2018 som innehåller 380 bostäder.”

Peter Ovenlund

Hammocken

Arkivarien
Projektet består av två stycken särskilda boenden, på 40 respektive 36 rum. Runt dessa två boenden har vi byggt seniorbostäder, där de som flyttar in ska vara minst 65 år. En tanke med seniorbostäderna är att de riktar sig till anhöriga/partners till någon som bor på något av kvarterets särskilda boenden. Läget är centralt och projektet är ett bra exempel på förtätning. I kvarteret bygger vi ytterligare 128 hyresrätter och en lokal träffpunkt för seniorer.

Låg energiförbrukning
– Det är miljömässigt viktigt att bygga med låg energiförbrukning. Det är också en ekonomisk drivkraft för oss, både som ägare och förvaltare. Det är viktigt med låga drift- och underhållskostnader. Det får vi genom att bygga energieffektivt och genom att använda material som är så underhållsfria som möjligt, som exempelvis tegelfasader och fönster av aluminium, säger Peter Ovenlund.

LKF vill skapa bra förutsättningar, så att hyresgästerna ska kunna leva hållbart. Inne i varje lägenhet ges de boende möjlighet att källsortera i minst fyra fack. Det finns också tillgång till miljörum där det går att sortera i minst åtta fraktioner. På vissa håll finns UWS (Underground Waste System), med behållare under jord. Av miljöskäl ställs också alltid krav på energiklassade vitvaror vid inköp.

Utemiljön förses numera med laddplatser för elbilar, vid nyproduktion. Det byggs någon eller några laddplatser per nytt område, eller så förbereds för att kunna bygga laddplatser i ett senare skede. Hyresgäster i det fasta beståndet kan från och med i år ansöka om att hyra en laddplats. En i allmänhet trevlig och trygg utemiljö består självklart även av tilltalande växtlighet samt lek- och mötesplatser.

Nybyggt 2017
LKF strävar efter att bygga för samtliga målgrupper. Dock är två av de senaste projekten någon form av kategori­boenden, med tydliga målgrupper. Trycket har varit högt på både ungdomsbostäder och boende för äldre, ett behov som har tillgodosetts genom projekten Sofieberg och Arkivarien.

Sofieberg
Projektet innehåller 128 bostäder varav 75 stycken hyrs ut som blockförhyrning till Lunds universitet, som studentbostäder. Övriga 53 är ungdoms­lägenheter, där förtur ges till dem som är 18-25 år i samband med uthyrningen. Lägenheterna är allt från ettor till fyror, där alla lägenheter utom ettorna har balkong. Fastigheten ligger i Tunaparkens nordöstra hörn, där det tidigare funnits en förskola och en parkeringsplats. I bottenvåningen i huset längs Warholms väg ryms lokaler för en förskola och i huset längs Tunavägen ryms vaktmästeri och reception för Lunds universitet. Mot norr syns stora tegelfasader, i linje med LTH-områdets övriga arkitektur, medan det in mot parken och gården är mer småskaligt med bland annat upphöjda uteplatser och takterrasser.

Planerad inflyttning sommaren 2018.

Boverkets byggregler ställer krav på att energiförbrukningen (av värme och vatten) inte ska överstiga 75 kWh/m2 och år. LKFs nyproducerade bostäder har en energiförbrukning på 55 – 65 kWh/m2. Alltså cirka 20 procent lägre än Boverkets krav.

FAKTA 2017

  • Som mest var 1 000 bostäder i produktion.
  • Inför 2017 beräknades LKFs investeringar till totalt 750 miljoner kronor ex­klusive bidrag. Utfallet uppgick, med hänsyn taget till erhållna bidrag och förändringar i projekten, till 557 miljoner kronor för materiella anläggningstillgångar.
  • 359 färdigställda bostäder.
  • 423 byggstartade lägenheter.
  • LKF planerar för att byggstarta cirka 380 bostäder 2018, i sex olika projekt.
  • Bostadskön bestod vid årsskiftet av cirka 9 800 aktivt sökande personer.
  • Varje kvartal blir cirka 200 lägenheter lediga för uthyrning.

antal bostäder

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2017

Pågående*

Planerat 2018-2021

Totalt per projekt

Arkitekt

Totalentre­prenör

Linero Torg

50

82

Arkitektmagasinet AB

Byggmästar’n i Skåne AB

Fossilen, Södra Råbylund

132

165

Jaenecke Arkitekter

Thage

Snickaren, väster

61

61

Open Studio Arkitekter

Wästbygg

Arkivarien

28

28

Sydarkkonstruera

Serneke

Temp bostäder Värpinge

24

24

Sydarkkonstruera

Tuve Bygg

Temp bostäder Linero

24

24

Sydarkkonstruera

Tuve Bygg

Temp bostäder Dalby

24

24

Sydarkkonstruera

Tuve Bygg

Temp bostäder Veberöd

24

24

Sydarkkonstruera

Tuve Bygg

Sofieberg

128

128

Fojab Arkitekter

Wästbygg

Mineralen, Veberöd

37

37

Jaenecke Arkitekter

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Dokumentet

115

115

Fojab Arkitekter

Wästbygg

Nymfen, Södra Råbylund

73

73

Sydarkkonstruera

Serneke

Hammocken, Södra Brunnshög

105

105

Plan och byggnadskonst

Serneke

Bullerbyn, Norra Fäladen

106

106

Gunilla Svensson Ark

Byggnadsfirman Otto Magnusson

Xplorion, Södra Brunnshög

55

55

LINK Arkitekter

Klockaren i Dalby

44

44

Liljewalls Arkitekter

Gränden, Norra Fäladen

152

152

Fojab Arkitekter

Ådan, Ejdervägen

25

25

Kamikaze Arkitekter

Kuylenstierna, Genarp

27

27

Jaenecke Arkitekter

Kryptan, S. Sandby centrum

50

50

Möller Arkitekter

Skymningen 5, S Brunnshög

50

50

Fojab Arkitekter

Ladugårdsmarken, N Fäladen

60

60

Sydarkkonstruera

Koggen 1, Linero

40

40

Kamikaze Arkitekter

Råbykungen/Stenkrossen

100

100

White arkitekter

Pilgrimen 2, Södra Råbylund

90

90

Liljewalls Arkitekter

Spinnrocken och Ullen

25

25

Bredgatan arkitekter

Stångby

70

70

Västra Pilelyckan

50

50

Jaenecke Arkitekter

Söderport

50

50

Solhällan, Mårtens Fälad

100

100

Vattenrännan mfl, Dalby

190

190

Möller Arkitekter

Sandbybacke

200

200

Summa lägenheter

271

660

1378

2374

SÄRSKILDA BOENDEN

PROJEKT (FASTIGHET)

Färdigställt 31/12/2017

Pågående*

Planerat 2017-2020

Totalt per projekt

Arkitekt

Totalentre­prenör

Linero Torg

12

12

Arkitektmagasinet AB

Byggmästar’n i Skåne AB

Arkivarien äldreboende

76

76

Sydarkkonstruera

Serneke

Dokumentet

13

13

Fojab Arkitekter

Wästbygg

Hammocken, Södra Brunnshög

13

13

Plan och byggnadskonst

Serneke

Solhem, Genarp, äldreboende

30

30

Sydarkkonstruera

HA Byggnads AB

Gränden, Norra Fäladen

18

18

Fojab Arkitekter

Kryptan, S. Sandby centrum

12

12

Möller Arkitekter

Koggen 1, Linero

18

18

Kamikaze Arkitekter

Stångby, äldreboende

40

40

Solhällan äldreboende

40

40

Vattenrännan mfl, Dalby

12

12

Summa boendeenheter

88

56

140

284


TOTAL SUMMA BOSTÄDER
OCH SÄRSKILDA BOENDEN

359

716

1518

2658

*Pågående = Avses de projekt där investeringen är beslutad och entreprenaden beställd