Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2017 2016
Ingående balans 636 510
Under året nedlagda kostnader 520 503
Färdigställt under året -680 -376
476 636