Not 7 Avskrivning och nedskrivning av MATERIELLA anläggningstillgångar

2017 2016
Avskrivning maskiner, fordon och inventarier 3 3
Avskrivning markanläggning 1 1
Avskrivning byggnader 157 147
Utrangering byggnader 12 3
Återföring nedskrivning byggnad -8 -23
Avskrivning markinventarier 0 0
165 131