Not 25 Uppskrivningsfond

2017 2016
Belopp vid årets ingång 26 28
Avskrivning av uppskrivna tillgångar -2 -2
Belopp vid årets utgång 25 26