RESULTATRÄKNING

2017-01-01-2017-12-31 (MKR)
(noterna hänvisar till efterföljande kommentarer)

Not 2017 2016
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning 1 928 896
Övriga intäkter 28 14
Aktiverat arbete för egen räkning 7 4
Summa intäkter 964 914
Rörelsens kostnader
Tjänster, material 2 -249 -249
Taxebundna kostnader 3 -152 -148
Fastighetsskatt -24 -23
Övriga externa kostnader 4 -30 -25
Personalkostnader 5, 6 -143 -132
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar 7, 8 -165 -131
Summa rörelsens kostnader -763 -708
Rörelseresultat 201 207
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -74 -85
Summa från finansiella investeringar -74 -85
Resultat efter finansiella poster 127 122
Bokslutsdispositioner 11 12 14
Resultat före skatt 139 135
Skatt på årets resultat 12 -31 -30
Årets resultat 108 105