Stabil aktör i en instabil omvärld

Under 2017 har vi på LKF fortsatt att arbeta mot våra övergripande mål: Erbjuda attraktiva hem, bygga fler bostäder och skapa ett bättre Lund. I denna kombinerade års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa om hur vi lyckats.

Värt att notera är att LKFs byggande fortsätter att slå rekord. Vi har aldrig byggt så mycket som vi gör just nu. I början av hösten 2017 hade vi 1 000 bostäder i produktion, i 13 olika projekt. Utöver nyproduktion av vanliga lägenheter har vi under året även byggt särskilda boenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Vi vill skapa hem för alla och försöker bistå med olika typer av bostäder.

SOCIALA, EKONOMISKA OCH MILJÖMÄSSIGA MÅL

Under 2017 har vi också lagt mycket pengar på att underhålla och bygga om våra bostäder, där ombyggnaden på Linero sticker ut som vårt genom tiderna största ombyggnads- och stambytesprojekt. Vi gör dessutom allt fler satsningar på social hållbarhet, bland annat just på Linero. För oss är det viktigt att ta ett bostadssocialt ansvar och att möta de utmaningar som dyker upp. Vi vill bevara den trygghet som finns, arbeta med integration och minska utanförskap.

Vi arbetar vidare för att nå våra miljömål: att minska primärenergianvändningen för våra bostäder och lokaler med 25 procent, att minska resursförbrukningen samt att bli fossilbränslefria. När det gäller primärenergianvändningen lyckades vi minska den med hela 52 procent under perioden 2014 – 2017. Under 2017 har vi också tagit aktiv del i Lunds kommuns första gröna obligation. Detta gör att vi genom vår nyfinansiering via gröna pengar på ett tydligt sätt kan lyfta fram våra gröna projekt inom bostadsbyggande och förnybar energi.

Rörande vårt ekonomiska mål landar resultatet enligt vår budget. Vår målsättning är att senast 2020 uppnå en direktavkastning på 3 procent på marknadsvärdet, något vi klarar 2017 då direktavkastningen uppgick till 4,36 procent.

När det gäller kundnöjdhet får vi fortsatt gott betyg av våra hyresgäster. Enligt 2017 års kundenkät har vi visserligen tappat något jämfört med 2016, men vi har också genomfört en omorganisation som inneburit förändringar för alla våra hyresgäster. Detta till trots får LKF fortfarande bland de högsta betygen bland dem vi jämför oss med i landet. När det gäller produktindex, det vill säga hur hyresgästerna betygssätter våra bostäder, så är vi på nytt bäst i landet bland jämförbara företag.

TRYGG SAMHÄLLSAKTÖR, I 70 ÅR

Allt vi gör på LKF bottnar i vår vilja att fortsätta vara en stabil och hållbar samhällsaktör, som arbetar för att skapa ett tryggt Lund. I den trygghetsmätning som Polisen gjorde i november 2017 finns Lundaborna bland dem som upplever sig vara allra tryggast i regionen. De som bor i hyresrätt i Lund upplever dessutom lika stor trygghet som boende i bostadsrätt eller i hus. Här sticker Lund ut jämfört med regionens övriga städer och vi vill tro att LKF är en viktig del av det positiva resultatet.

Våra värdeord mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande finns som en utgångspunkt i allt vi gör. En viktig förutsättning för att lyckas med detta är vårt goda samarbete med hyresgästföreningen. Under 2017 har dessutom den tvååriga hyresuppgörelse som vi tillsammans undertecknade 2016 gett stabilitet till verksamheten.

2017 fyllde LKF 70 år. Vi har uppmärksammat det dels gentemot våra hyresgäster, genom att bland annat erbjuda ett trollerievent i några uppskattade föreställningar samt berätta om vår historia i vår kundtidning och i andra sammanhang. Dels gav vi all personal möjlighet att resa till Bomässan Vallastaden i Linköping. Alla avdelningar planerade besöket utifrån sina specifika önskemål och stannade i två dagar. Att få inspiration och nya infallsvinklar till det dagliga arbetet var syftet med mässbesöket.

STOR EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER

För tillfället upplever vi en historiskt hög efterfrågan på våra bostäder. Under en tremånadersperiod sökte 9 800 personer aktivt efter en bostad i vår lägenhetskö, till de cirka 200 lägenheter som blir lediga för uthyrning under en sådan period.

De flesta av våra hyresgäster bor kvar hos oss under lång tid. Detta är vi å ena sidan mycket glada för och tar som ett tecken på att de trivs bra. Å andra sidan ger det en väldigt låst hyresmarknad. Här känner jag en viss rädsla framåt för en osund bostadsmarknad. Ett sätt att möta detta är att fortsätta ligga på en hög nivå när det gäller nyproduktion av bostäder och att underlätta för våra hyresgäster att byta lägenhet.

SOCIALT ANSVAR I INSTABIL OMVÄRLD

Även om LKF upplevs som en stabil aktör är omvärlden allt mer instabil, vilket påverkar oss alla. Bland annat sätter flyktingkrisen sina spår även i Lund. Under året har vi arbetat hårt med att få fram tillfälliga bostäder till de nyanlända svenskar som blivit kommunplacerade i Lund. Satsningen har försenats på grund av låg tillgång på lediga tomter, överklagade bygglov och svårigheter att hitta underleverantörer av modulbostäder. Under 2018 ska äntligen fyra projekt med 96 temporära bostäder kunna färdigställas.

Vi är angelägna om att ha en fortsatt bra dialog med våra hyresgäster, gamla som nya. Och här ser vi gärna att det bosociala ansvaret sprids till fler aktörer, för att undvika segregation. Under 2017 har vi, exempelvis via Livskonceptet och Initiativet Lund, samarbetat med flera externa aktörer, för att skapa ett socialt hållbart Lund.

Något vi noterat under 2017 är också ett växande intresse från andra fastighetsbolag att kliva in på Lunds hyresmarknad. LKF har länge varit den dominerande aktören för hyresrätter i Lund. Vi ser mycket positivt på att fler bygger hyresrätter och räds inte konkurrens. Ju fler som kan bidra till att täcka bostadsefterfrågan och dela på samhällsansvaret desto bättre.

POLITISK HELHETSSYN EFTERLYSES!

En orosfaktor är att det politiska läget också är instabilt, både på riksplanet och lokalt. Med ojämna mellanrum kommer politiska utspel om investeringsbidrag, energibidrag, räntebidrag eller hyresbidrag vid ombyggnader. Detta innebär att hälften av en stor ombyggnad får statligt stöd medan den andra halvan inte får det, eller att viss nyproduktion får bidrag och lägre hyror än annan. Detta sätter spår i vår hyressättning och är svårt att förklara för våra hyresgäster. Här behöver vi en långsiktig politisk helhetssyn! Min önskan är att man nu tar ett gemensamt bostadspolitiskt ansvar. Vi försöker arbeta hållbart på det lokala planet, men var finns det övergripande långsiktiga hållbara tänket? 2018 är dessutom ett valår, vilket gör situationen extra osäker.

FRAMTIDA UTMANINGAR

Hösten 2017 satte styrelsen för LKF för första gången upp hållbarhetsmål, som ska gälla 2018 – 2020. Miljömål har vi haft i flera år, men nu taggar vi upp och samordnar mål även för den ekonomiska och sociala hållbarheten. De sociala frågorna är de som utvecklats mest under 2017 och vi ser fram emot att fortsätta att arbeta med dem.

Utöver det instabila läget i Sverige och omvärlden ser vi med viss oro på ränteläget. Räntorna har länge varit väldigt låga och förr eller senare måste det komma en räntehöjning. LKF har stora pågående investeringar och planerar också för kommande projekt.

Den rådande högkonjunkturen är ett orosmoment på flera sätt: priserna inom byggsektorn är höga och konkurrensen om underleverantörer är hård. Det fördyrar våra inköp och leder till att vi kanske inte lyckas hitta entreprenörer till de projekt vi vill starta. Vilket i sin tur leder till att vi kanske inte kan nå våra mål och möta efterfrågan på bostäder. Parallellt med detta höjs röster om att snarare förtäta än att bygga på den goda åkerjorden. Men hur gör vi för att bygga enklare, billigare? Ekvationen är svår och balansgången inte enkel.

AVGÅR SOM VD

Mitt förordnande som vd går ut den sista maj 2018, då jag också har bestämt mig för att avgå. Det känns som ett bra skede att sluta. Under 2018 stundar ett val och en ny styrelse i LKF under våren 2019. Jag har arbetat på LKF sedan 1985 och hunnit med att vara projektledare, byggchef, vice-vd och nu vd de senaste sex åren. Jag har varit med om att fördubbla bostadsbeståndet och sett både bolaget och omvärlden förändras enormt mycket. Nu känns det rätt att gå vidare mot en friare roll.

Lund i februari 2018

Håkan Ekelund, VD

”LKFs byggande fortsätter att slå rekord. Vi har aldrig byggt så mycket som vi gör just nu. I början av hösten 2017 hade vi 1 000 bostäder i produktion, i 13 olika projekt.”