Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt

2017 2016
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 29 12
Justering avseende tidigare år 1 0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0 18
Totalt redovisad skatt 31 30

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.

Avstämning av effektiv skatt

2017 2016
Procent Belopp Procent Belopp
Redovisat resultat före skatt 139 135
Skatt enligt gällande skattesats 22 -31 22 -30
Ej avdragsgilla kostnader 0 0
Ej skattepliktiga intäkter 1 0
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 0
Skatteeffekt på återlagd nedskrivning 1 5
Skillnad bokfört mot skattemässigt underlag -1 13
Redovisad effektiv skatt 21,2 -29 8,8 -12