Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 974 121 244
årets vinst 108 219 657
1 082 340 901

disponeras så att

utdelning till aktieägare 1 366 626
i ny räkning överföres 1 080 974 275
1 082 340 901

Enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) beräknas utdelningen med 1,51 % (snittvärde av 2017 års statslåneränta 0,51 % + 1 %) på av ägaren tillskjutet kapital om 90 505 000 kr. Utdelningen uppgår till 1 366 626 kr. Sammanlagt motsvarar det cirka 11 kr per aktie.

Den föreslagna utdelningen, motsvarande drygt 1 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Den föreslagna utdelningen försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.