Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.

Lund den 22 februari 2018

Mattias Olsson
Ordförande

Göran Brinck
Vice ordförande

Manaf Sababi

Lars V Andersson

Kerstin Lindbom

Ingrid Malmqvist Norin

Kerstin Rosendahl

Håkan Ekelund
VD

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2018

 

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport har lämnats den 7 mars 2018.

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor