GRI-index

Denna Års- och hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Rapporten är gjord enligt GRI:s riktlinjer, Sustainability Reporting Standards (SRS), nivå Core. Data och information som presenteras har samlats in under 2017.

Nedan återfinns de aspekter och indikatorer som bedömts vara mest väsentliga för bolaget och våra intressenter. Denna analys presenteras närmare i avsnitt Väsentlighetsanalys.

GRI-referens Avsnitt
Strategi och analys
102-4 VD-ord VD har ordet
Organisationsprofil
102-1 Organisationens namn LKF i korthet
102-2 Varumärken, produkter och tjänster LKF i korthet
102-3 Huvudkontorets säte LKF i korthet
102-4 Verksamhetsländer LKF i korthet
102-5 Ägarstruktur och företagsform LKF i korthet
102-6 Marknader LKF i korthet
102-7 Organisationens storlek LKF i korthet
102-8 Personalstyrka Medarbetare i siffror
102-9 Organisationens värde- och leverantörskedja Vår omvärld
102-10 Väsentliga förändringar i organisationen under perioden Medarbetare
102-41 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal Medarbetare i siffror
102-11 Försiktighetsprincipen Vår omvärld
102-12 Hållbarhetsinitiativ som organisationen skrivit under www.lkf.se
102-13 Medlemskap www.lkf.se
Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar
102-46 Process för att identifiera innehåll Väsentlighetsanalys
102-47 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna Väsentlighetsanalys
103-1 Avgränsningar av de väsentliga hållbarhetsfrågorna Väsentlighetsanalys
102-48 Förändrad information från tidigare redovisning Väsentlighetsanalys
102-49 Betydande förändringar i omfattning, avgränsningar Väsentlighetsanalys
Intressentrelationer
102-40 Organisationens intressenter Intressentdialog
102-42 Tillvägagångssätt för att identifiera intressenter Intressentdialog
102-43 Metod för intressentdialog Intressentdialog
102-44 Viktiga frågor för respektive intressentgrupp Intressentdialog
Redovisningens profil och omfattning
102-45 Bolag som omfattas av redovisningen Introduktion
102-50 Redovisningsperiod Introduktion
102-51 Tidpunkt för senaste redovisning Introduktion
102-52 Redovisningsfrekvens Introduktion
102-53 Kontaktperson Introduktion
102-54 Användande av GRI SRS Introduktion
102-55 GRI-index GRI-index
102-56 Ev externt bestyrkande Introduktion
Styrning
102-18 Organisationens styrningsstruktur Styrning
308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav Styrning
414-1 Andel av leverantörer som granskats avseende sociala krav Styrning
103-1/-2/-3 Styrning Styrning
Etik och integritet
102-16 Värderingar och etiskt uppförande StyrningMedarbetare
206-1 Rättsfall kopplade till anti-konkurrens Styrning
205-1 Kommunikation och träning i anti-korruption Styrning
103-1/-2/-3 Styrning StyrningMedarbetare
Ekonomiska indikatorer
201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde Förvaltningsberättelse
203-2 Indirekt ekonomisk påverkan Vår omvärld
103-1/-2/-3 Styrning Styrning
Miljömässiga indikatorer
Energi
301-1 Energiförbrukning inom org. Miljönyckeltal
301-2 Energiförbrukning utanför org. Miljönyckeltal
302-3 Energiintensitet Miljönyckeltal
302-4 Minskning i energianvändning genom energieffektivisering Miljönyckeltal
302-5 Minskning i energibehov för produkter och tjänster Hög byggtaktMiljönyckeltal
103-1/-2/-3 Styrning Primärenergi
Avfall
306-2 Avfallshantering Återbruk och källsorteringMiljönyckeltal
103-1/-2/-3 Styrning Återbruk och källsortering
Indikatorer för anställningsförhållanden och arbetsvillkor
401-1 Antal anställda och personalomsättning Medarbetare i siffror
403-2 Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomsfall Medarbetare i siffror
404-2 Program och utbildningar för anställdas utveckling Medarbetare
405-1 Mångfaldsindikatorer för ledning och medarbetare Medarbetare i siffror
103-2 Tvister och meningsskiljaktigheter Medarbetare
103-1/-2/-3 Styrning Medarbetare
Indikatorer för samhällsfrågor
413-1 Aktivitet för lokal samhällsutveckling Förutsättningar för framtidens boende
415-X Påverkan på offentliga beslut Vår omvärldFörutsättningar för framtidens boende
103-1/-2/-3 Styrning Förutsättningar för framtidens boendeHållbar stadsutveckling
Indikatorer för produktansvar 
301-1 Produkters och tjänsters miljöprestanda Ombyggnad/underhållHög byggtakt
416-1 Produkter som är bedömda ur hälso-/säkerhetsperspektiv Ombyggnad/underhåll
102-2 Kundnöjdhet Intressentdialog: kundenkät
103-1/-2/-3 Styrning Intressentdialog: kundenkätHög byggtakt