Not 2 Tjänster, material

2017 2016
Utgifter för planerat underhåll
Bostäder 64 69
Lokaler 71 47
Gemensamt fastighetsunderhåll 49 73
Varav internt utfört underhåll -30 -33
154 156
Reparationer, skötsel och administration
Reparationer inkl material 51 47
Fastighetsskötsel 16 18
Städning 3 4
Parkeringstillsyn 0 0
Administration 26 24
96 93

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revision utförs av PwC. Revisionskostnaden uppgick till 217 (177) tkr. Arvodet för konsulttjänster har uppgått till 237 (220) tkr.

Lekmannarevisionen får stöd av E&Y. Arvodet för lekmannarevisionen uppgick till 50 (50) tkr.