Nöjda medarbetare – en förutsättning för att nå målen

LKF arbetar medvetet för att vara en attraktiv arbetsgivare, med nöjda medarbetare. För att lyckas ligger fokus på dialog, kompetensutveckling och synlighet. Under 2017 har detta bland annat resulterat i att all personal varit engagerad i arbetet med företagets värderingar, ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer samt närvaro på mässor och arbetsmarknadsdagar.

– Det är viktigt att ha ett bra inflöde och en bra process kring rekrytering och nyanställningar. Under 2017 har vi tagit emot 23 nya kollegor, vilket innebär att antalet nyanställda fortsätter att ligga på en hög nivå, säger Lotta Samuelsson, HR-chef på LKF.

I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ingår bland annat en satsning på att beskriva hur det är att vara anställd på LKF, för att locka fler till före­taget. På hemsidan och på sociala medier, som till exempel LinkedIn och Facebook, publiceras personporträtt av företagets anställda, dels för att visa upp vilka yrken som finns inom företaget och dels för att på ett mänskligt och personligt vis berätta om LKFs värderingar.

– Vi ser också till att vara aktiva och synliga på olika mässor och events, i år till exempel på Industrinatten. Vi hade en monter på deras mässa och tog även emot två busslaster med niondeklassare till vårt kontor på Norra Fäladen. Här kunde de besöka tre stationer och möta anställda från olika yrkeskate­gorier. Det vi bland annat lärde oss är att många unga är värderingsstyrda och frågar mer om mjuka värden som om löner och andra villkor, säger Lotta Samuelsson.

LKF har under 2017 även varit synliga på olika arbetsmarknadsdagar, bland annat Bokorridoren på Malmö högskola och Väg- och vattens branschdagar på LTH. Konkurrensen om de anställda är hård inom många viktiga kompetensområden.

– Det är tuff konkurrens och det gäller för oss att fortsätta marknadsföra oss och visa upp vårt arbetsgivarvarumärke. Vårt ledord här, som vi arbetat fram i år, är ”tillsammans”. Vi arbetar tillsammans inom LKF och vi arbetar tillsammans med Lunds kommun, med stadens invånare och med våra hyresgäster, säger Lotta Samuelsson.

Hon förtydligar att som grund för begreppet ”tillsammans” finns LKFs fyra värdeord: mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande. Hon understryker också att när det gäller rekrytering så handlar det inte om att rekrytera ”blint” utan att vara strategisk.

– För oss är det viktigt att hitta rätt människor, både nu och framåt. Lika viktigt är det att utveckla våra anställda. Om vi ska kunna leverera på våra mål är nöjda och engagerade medarbetare en förutsättning, säger hon.

Hur gör ni för att utveckla er personal?

– All kompetensutveckling sker i dialog med närmaste chefen. Under 2017 har vi även satsat på ett ledarutvecklingsprogram. Alla chefer i företaget har fått fyra utbildningsdagar. Syftet med utbildningen har varit att hitta ett gemensamt språk för hur det är att arbeta som chef inom LKF. Fokus har också legat på att samarbeta över gränser och att skapa relationer. Vi har även försett kursdeltagarna med olika verktyg, för att hjälpa dem mer konkret i vardagen. Två gånger per år har vi ett ledarskapsforum där vi diskuterar ledarskapsfrågor. Här diskuterar vi vad som är viktigt när man arbetar som chef hos oss.

Vilka fokusområden har ni inom HR-avdelningen?

– Vi fokuserar på ledarskap, medarbetarskap, strategisk kompetensförsörjning och de ”vardagliga HR-processerna”: utvecklingssamtal, löner och löneutveckling. Det är viktigt för oss att vara starka även internt. Under 2017 har vi växt till att vara 218 anställda och vi är mycket måna om att behålla våra anställda. Utöver att vi följer lagar och policydokument är dialog ett av våra absolut viktigaste verktyg och vi har en bra organisation och kultur för det i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, medarbetarundersökningen vart tredje år och samarbetet med våra fackliga förtroendemän. Men den viktigaste dialogen är den som sker i vardagen mellan alla som arbetar på LKF.

Berätta om arbetet med LKFs värderingar!

– Vid ett tillfälle i år så samlade vi alla anställda, då de bland annat fick arbeta i blandade grupper och spela ett värde­ringsspel. De fick ett antal dilemman att diskutera och lösa tillsammans, vilket ledde till att de fick diskutera företagets värderingar. Arbetet var interaktivt och styrt via en läsplatta. Vi fick många positiva kommentarer och jag upplevde att diskussionerna var bra. Utifrån detta kommer arbetet med företagets värde­ringar att rulla vidare.

Berätta om medarbetarundersökningen Din röst!

– Undersökningen genomfördes i februari och resultatet kom i maj. Vårt medarbetarindex blev 84,9, vilket vi är mycket nöjda med. Kort kan jag säga att många av våra anställda trivs och tycker att vi är en bra arbetsgivare. 90 procent säger att de är stolta över LKF. Självklart finns det även områden där vi kan förbättra oss, som att vi kan bli tydligare i vår organisation och att samarbetet mellan avdelningar kan bli bättre. Sedan resultatet kom har varje arbetsgrupp arbetat vidare med det nedbrutna resultatet.

Lotta Samuelsson, HR-chef

Hur stor är personal­omsättningen på LKF?

– 2017 var den 4,5 procent, att jämföra med 6,1 året innan. Värdet är i underkant, vilket naturligtvis är tudelat. Det är bra att många vill stanna länge, vilket ju bör kunna tolkas som om vi har nöjda medarbetare.

Hur arbetar ni med sommarjobb?

– Vi ser detta som en strategisk kompetensförsörjning. Många sommarjobbare kommer åter och en del får kanske en anställning på sikt. Vi gör en vanlig rekryteringsprocess med digital ansökan och intervjuer. Vi vill ge ungdomarna en chans att träna på att skriva CV och gå på en intervju, för att vi vil visa dem hur det kan gå till i arbetslivet och ta vårt samhällsansvar. Sommarjobbarna är en blandning av ungdomar men även boende eller barn till någon av våra
hyresgäster, studenter eller barn till någon av våra anställda.

Några arbetsskador under året?

– Vi har haft få fall av arbetsskador under 2017. Lyckligtvis har vi inte haft några allvarliga olyckor eller dödsfall. Jag bedömer att vi har en god organisation och miljö att arbeta med de här frågorna. Vi har en arbetsmiljöpolicy och arbetar systematiskt med arbetsmiljö i form av skyddsronder, medarbetarundersökningar arbetsplatsmöten och utvecklingssamtal. Allt för att kunna arbeta förebyggande med vår arbetsmiljö.

Hur arbetar ni med friskvård?

– Alla anställda kan få 3 000 kronor i friskvårdsbidrag per år. Vi erbjuder möjligheten att gå på gympa hos Friskis & Svettis, delvis under arbetstid och att gå på massage på arbetstid. Vi har även tillgång till bra företagshälsovård, som bland annat består av möjligheten att göra en hälsoundersökning vart tredje år. Vi har i år haft en obligatorisk föreläsning om vikten av ”balans i livet”, för att på det sättet tydliggöra vad var och en kan göra för sin egen hälsa och för att förebygga negativ stress. Men också belysa vilken hjälp alla anställda kan få av oss som arbetsgivare om det skulle behövas.

Någon kommentar kring antalet sjuka/sjukskrivna under året?

– Vårt sjuktal har legat ganska stabilt över åren, men vi ser att det ökat något under 2017. Något som oroar är att psykisk ohälsa ökar, bland annat i form av utmattningssymptom. Det gäller framför allt bland kvinnliga tjänstemän och det är något vi ska utreda och arbeta förebyggande med under 2018.

Har det förekommit någon diskriminering under 2017?

– Vi vet via vår medarbetarundersökning att några kollegor har gjort iakttagelser om diskriminering. Vi vet dock inte när detta har ägt rum. I olika forum har vi tydligt informerat om hur man ska göra när man känner sig diskriminerad eller noterar att andra blir det. Vi kopplar alltid den här typen av information till våra värdeord.

Hur arbetar ni med etiskt uppförande och mänskliga rättigheter?

– Vi har en policy för likabehandling och allas lika rättigheter, som utgår från diskrimineringslagen. Våra chefer har ett tydligt ansvar att leva våra värdeord och sprida dem bland sin personal. Att vara mänsklig, pålitlig, långsiktig och utvecklande inbegriper självklart att respektera mänskliga rättigheter. Vi vill vara en inkluderande arbetsplats där det finns rum för alla. Vi har dock en bit kvar när det gäller till exempel mångfald bland personalen, när det gäller såväl ålder, kön, religion som etnicitet och funktionsvariation. Här skulle vi bättre behöva spegla våra hyresgäster.

Berätta om er policy mot kränkande behandling!

– Policyns budskap handlar om att vi inte ska kränka eller särbehandla någon utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Här finns också tydligt angivet vad och hur man ska göra om man ser eller upptäcker något som strider mot detta. Vi har ingen regelrätt visselblåsar­funktion, utan uppmanar de anställda att vända sig till sin chef, HR-chefen eller till facket för att rapportera den här typen av frågor. Vårt värdeord mänsklig är en tydlig utgångspunkt i de här diskus­sionerna.

Har ni haft några incidenter kring jämställdhet under 2017?

– Nej, inte vad jag känner till.

FAKTA

Medarbetarindex: 84,9

Personalomsättning: 3,9 %

Antal anställda: 218

Varav nyanställda: 23

Styrkor som framkom i Medarbetarundersökningen Din röst:

Trivsel

• Företaget, kamrater, tid och arbetsuppgifter.

• Lojalitet, stämning, kan be om hjälp och skratt.

Ledarskap

• Leder utifrån mål, uppskattning och stämning.

Stolthet

• 92 % är stolta över gruppens insats.

• 90 % är stolta över LKF.

Fokusområden framåt (här vill LKF höja sina värden):

Organisationen

• Tydligare organisation och delaktighet.

• Samarbete mellan avdelningar.

• Arbetsbelastning och stress.

Information och uppföljning

• Information från andra avdelningar.

• Uppföljning av insats och ekonomi.

• Information om målen.

”Policyns budskap handlar om att vi inte ska kränka eller särbehandla någon utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Här finns också tydligt angivet vad och hur man ska göra om man ser eller upptäcker något som strider mot detta.”