BALANSRÄKNING

PER 2017-12-31(MKR)

TILLGÅNGAR

Not 2017 2016
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 13, 14 5 277 4 727
Pågående nyanläggningar 15, 16 476 636
Maskiner och inventarier 17 6 6
Summa materiella anläggningstillgångar 5 759 5 369
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 1 0
Långfristiga fordringar 19 1 2
Summa finansiella anläggningstillgångar   2 2
Summa anläggningstillgångar 5 761 5 371
Omsättningstillgångar      
Varulager m m
Varulager 5 4
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 3
Övriga fordringar 85 27
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 25 19
Summa kortfristiga fordringar 114 49
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 21 13 9
Kassa och bank   223 195
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 355 257
SUMMA TILLGÅNGAR 6 116 5 628

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2017 2016
Eget kapital 22, 23, 24
Bundet eget kapital
Aktiekapital 120 120
Uppskrivningsfond fastigheter 25 25 26
Reservfond 155 155
Summa bundet eget kapital    300 301
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 974 868
Årets resultat 108 105
Summa fritt eget kapital    1 082 973
Summa eget kapital   1 382 1 274
Obeskattade reserver 26 141 153
Avsättningar 27
Uppskjuten skatteskuld 33 33
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 28, 29 4 250 3 900
Övriga skulder 5 0
Summa långfristiga skulder 4 255 3 900
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 119 144
Aktuella skatteskulder 6 0
Övriga kortfristiga skulder 30 7 6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 173 118
Summa kortfristiga skulder 305 268
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 116 5 628