Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017 2016
Omklassificeringar från långfristiga fordringar 1 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 0
Omklassificeringar från långfristiga fordringar 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 1 0

Specifikation på andelarna framgår under rubriken ”Redovisnings- och värderingsprinciper”.