Femårsöversikt

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (publ) BOKSLUT 2017-12-31

2017 2016 2015 2014* 2013 K3**
RESULTATRÄKNING (MKR)
Bostadshyror 731 704 685 665 651
Lokalhyror 187 183 178 183 183
Garage och parkeringsplatser 22 21 20 18 18
Intäktsreduktioner -12 -12 -10 -10 -10
Övriga intäkter 36 18 18 29 18
Nettoomsättning 964 914 891 885 860
Driftskostnader -390 -365 -343 -336 -335
Underhållskostnader -183 -188 -182 -183 -167
Fastighetsskatt -24 -23 -22 -22 -22
Summa förvaltningskostnader -598 -576 -547 -541 -524
Driftnetto 366 338 344 344 336
Avskrivning fastigheter, inventarier -173 -151 -141 -140 -137
Nedskrivning fastigheter, återför nedskrivn 8 20 0 0 0
Rörelseresultat 201 207 203 204 199
Resultat finansiella omsättningstillg. 0 0 0 1 2
Räntekostnader och likn res.poster -74 -85 -97 -101 -109
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 127 122 106 104 92
Bokslutsdispositioner 12 14 14 -9 -4
Skatt på årets resultat -31 -30 -30 -18 -19
ÅRETS RESULTAT 108 105 90 77 69
BALANSRÄKNING (MKR)
Materiella anläggningstillgångar 5 759 5 370 4 962 4 586 4 468
Finansiella anläggn.tillgångar 1 2 19 8 9
Omsättningstillgångar 354 258 187 271 231
Summa tillgångar 6 114 5 630 5 168 4 865 4 708
Eget kapital 1 382 1 275 1 180 1 092 1 017
Obeskattade reserver 141 153 167 181 172
Avsättningar 33 33 16 14 14
Långfristiga skulder 4 255 3 900 3 550 3 350 3 300
Kortfristiga skulder 304 269 255 228 205
Summa skulder och eget kapital 6 114 5 630 5 168 4 865 4 708

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

**) 2013 års siffror omräknade enl K3 redovisning

FASTIGHETSUPPGIFTER 2017-12-31

2017 2016 2015 2014* 2013 K3 **
Anskaffningsvärde fastigheter (Mkr) 6 933 6 943 6 551 6 373 6 187
Bokfört värde fastigheter (Mkr) 5 268 4 727 4 445 4 403 4 346
Bedömt värde fastigheter vid värdering (Mkr) 11 536 10 392 9 902 9 548 8 852
Antal lägenheter 9 551 9 275 9 121 9 038 8 974
Antal prima lokaler 296 293 282 280 289
Antal sekunda lokaler 1 109 1 100 1 095 1 079 1 093
Antal garage + p-platser 6 575 6 427 6 276 6 284 6 265
Summa uthyrningsobjekt 17 531 17 095 16 774 16 681 16 621
Yta bostäder 1000-tal kvm 681 664 654 648 645
Yta prima lokaler 1000-tal kvm 133 129 127 125 128
Yta sekunda lokaler 1000-tal kvm 22 22 20 21 21
Summa yta (exkl garage o p-pl) 1000-tal kvm 836 814 801 794 794
Antal nyproducerade lägenheter 271 164 81 66 102
Antal nyproducerade särskilda boende 88 17 22 10 16
Summa 359 181 103 76 118
INVESTERINGAR, BOKFÖRDA VÄRDEN (MKR)
Fastighetsförvärv (inkl mark) 31 33 49 28 11
Ny- och ombyggnad 674 376 132 185 242
Summa investeringar 705 409 181 213 253
NYCKELTAL
Lönsamhet
Avkastning på totalt kapital 3,3% 3,7% 3,9%
Direktavkastning fastigheter 6,9% 7,1% 7,7% 7,5% 7,7%
Direktavkastning på totalt kapital 6,5% 6,5% 6,9% 7,1% 7,5%
Finansiering
Soliditet 24,4% 24,8% 25,4% 25,3% 24,5%
Belåningsgrad summa tillgångar 75% 74% 74% 74% 74%
Belåningsgrad fastigheternas marknadsvärde 35,0% 35,6% 34,2% 33,0% 34,8%
Räntetäckningsgrad, ggr 5,0 3,6 3,6 3,4 3,1
Förvaltning
Uthyrningsgrad, bostäder 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%
Uthyrningsgrad, lokaler 99,3% 98,9% 99,3% 99,2% 99,3%
Omflyttning, bostäder 10,1% 9,7% 11,1% 10,2% 12,1%
Bostadshyra, kr/kvm 1 093 1 076 1 061 1 035 1 019
Underhållskostnad, kr/kvm 221 233 229 230 211
Driftskostnad, kr/kvm 435 428 415 406 405
Effektivitet
Driftnetto, kr/kvm (enl SABO, inkl sek lok) 442 418 432 414 424
Förbrukning
Värme och varmvatten, kWh/kvm 135 134 138 138 140
El, kWh/kvm 13,9 14,6 15 16 16,3
Vatten, liter/kvm 1 495 1 560 1 530 1 560 1 550

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning

Intäkter
Förvaltningskostnader
Årets resultat
Fastighetsvärden och soliditet
Investering byggnader och mark
Direktavkastning på totalt kapital
Driftnetto
enl SABO, inkl sek. lok

*) Nyckeltal baserade på kvm är kompletterade med ytan för sek lokaler år 2014

**) 2013 års siffror omräknade till K3 redovisning