KASSAFLÖDESANALYS

(MKR)

Not 2017 2016
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 32 129 124
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 168 135
Betald skatt -21 -35
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
276 224
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -1 -1
Förändring av kortfristiga fordringar -72 -26
Förändring av leverantörsskulder -22 -2
Förändring av kortfristiga skulder 60 11
Kassaflöde från den löpande verksamheten 241 206
Investeringsverksamheten
Fusion av dotterbolag 0 -2
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 17
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -557 -520
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -10 -13
Kassaflöde från investeringsverksamheten -567 -518
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 350 400
Amortering av lån 0 -50
Utbetald utdelning -1 -11
Ökning/minskning långfristiga skulder 5 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 354 339
Årets kassaflöde 28 27
Likvida medel vid årets början 195 168
Likvida medel vid årets slut 223 195