Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Second hand på Fäladstorget Under 2017 flyttade Uggleboden från centrala Lund till en av LKFs lokaler på Fäladstorget. Butiken har också bytt namn till Ugglan second hand och säljer bland annat husgeråd, kläder och leksaker.

ÅTERBRUK OCH KÄLLSORTERING

VARFÖR ÄR DETTA EN VIKTIG ASPEKT FÖR OSS?

Avfallshantering i våra bostadsområden är en viktig fråga för oss, både ur miljömässig och ekonomisk synvinkel. Trivsel- och trygghetsaspekter är också viktiga.

HUR ARBETAR VI?

I alla bostadsområden finns miljöhus eller UWS-stationer (UndergroundWasteSystem) med minst åtta sorteringsbehållare för olika typer av avfall. I vår nyproduktion sätter vi alltid in sorteringskärl under vasken i köket. Information till nyinflyttade om hur och var de kan sortera sitt avfall. Att välja att återbruka saker i stället för att slänga är en trend vi ser och gärna stödjer, t.ex. genom att starta bytesrum i samverkan med våra hyresgäster. I vår årliga kundenkät ställer vi frågor kopplade till avfallshantering, bland annat hur man upplever möjligheten att sortera. Vårt miljö­mål för perioden 2014 – 2017 har varit att minska andelen osorterat till 40 %.

HUR HAR DET GÅTT 2017? BLAND ANNAT:

I både nyproduktion och i befintliga fastighets­områden har vi installerat UWS (Underground Waste System), det vill säga underjordiska sorteringsbehållare som bland annat minskar antalet transporter för tömning. På Fälads­torget fick vi under året en uppskattad lokalhyresgäst när second hand butiken Uggle­boden flyttade in. Utfall i kundenkäten var 93,3 % (94,7 %) på frågan om man är nöjd med möjligheterna till källsortering.

Återbruk på flera vis: återbrukade möbler och prylar samt återvinning av matavfall i de bruna påsarna.