Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Det har inte inträffat några väsentliga händelser från räkenskapsårets utgång tills årsredovisningen avlämnas.