Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017 2016
Upplupna räntekostnader 5 10
Semesterlöneskuld 10 9
Förskottsbetalda hyror 59 59
Övriga upplupna kostnader 38 29
Förutbetalda intäkter 61 13
173 119