Not 19 Andra långfristiga fordringar

2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 2 3
Tillkommande fordringar 0 0
Avgående fordringar 0 -1
Omklassificeringar -1 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 2
Utgående redovisat värde 1 2