Styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv

Nedan följer styrelsens redogörelse för uppfyllande av bolagsordning och ägardirektiv. Redogörelsen för 2017 års verksamhet utgör det första året i bolagets Strategiplan 2020. Vägen mot vår vision går via bolagets affärsidé mot tre långsiktiga mål vilka kopplar an till bolagets övergripande strategier:

  • LKF ska erbjuda attraktiva hem – Marknadsstrategi
  • LKF ska bygga fler bostäder – Tillväxtstrategi
  • LKF ska skapa ett bättre Lund – Hållbarhetsstrategi

För att på sikt uppfylla dessa övergripande målsättningar har ett antal delmål satts upp av ledning och styrelse. I följande tabell sammanfattas dessa mål och 2017 års utfall. Därutöver tillkommer i några fall underliggande mål vilka inte redovisas i denna sammanfattning men beskrivs i andra delar av föreliggande års- och hållbarhetsredovisning.

Flerårsöversikt

Mkr Långsiktiga mål 2017 2017 2016 2015 2014
Nöjd Kund Index (%) 84 82,4 83,8 83,6 84
Upprustning 1960- och 1970 tals områden, (mkr) 75 per år 66
Direktavkastning på marknadsvärdet (%) >3,0 4,36 4,45 4,54 4,62
Byggstart (bostäder) 250-300 423 293 345 298
Projektportfölj (bostäder) 1 500 1 500 1 100 1 190 1 335
Totalavkastning på marknadsvärdet (%) Enl. bransch 6,88 6,15
Minska primärenergianvändningen relativt 2013 (%) > 25 52 49 36 17
Minska resursförbrukningen – andel osorterat avfall (%) 40 i.u 46 45 46
Fossilbränslefria 2020, fossilfri el (%) 100 100 100 100 45
Fossilbränslefria 2020, fossilfri uppvärmning (%) 100 97 97 94 80
Fossilbränslefria 2020, fossilbränslefria transporter (%) 100 73 64 63 59
Avkastning på totalt kap. (%) >3,0 3,3 3,7 3,9 0
Redovisad synlig soliditet (%) >18,0 24,4 24,8 25,4 25,3
Räntetäckningsgrad (ggr) >2,0 5 3,6 3,6 3,4

Utifrån redogörelsen i års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 finner styrelsen att bolaget lever upp till bolagsordningen och ägardirektivet.