Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017 2016
Upplupna intäkter 16 4
Förutbetalda kostnader 9 14
25 19

Upplupna intäkter avser främst investeringsbidrag. Förutbetalda kostnader avser främst fakturor avseende försäkringspremier, systemlicenser samt avgifter för bredband och kabel-tv.