Not 13 Byggnader och mark inkl. byggnadsinventarier

2017 2016
Ingående anskaffningsvärden 6 933 6 541
Inköp 31 35
Försäljningar/utrangeringar -18 -19
Färdigställt under året 674 376
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 620 6 933
Ingående avskrivningar -2 227 -2 094
Försäljningar/utrangeringar 6 16
Årets avskrivningar -156 -149
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 377 -2 227
Ingående uppskrivningar 26 28
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -2 -2
Utgående ackumulerade uppskrivningar 24 26
Ingående nedskrivningar -8 -34
Återförda nedskrivningar 8 26
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -8
Utgående redovisat värde 5 267 4 725
Uppgifter om förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 5 267 4 725
Verkligt värde 11 536 10 400
Bokfört värde byggnader 4 757 4 245
Bokfört värde mark 510 480
5 267 4 725