Rapport över förändringar i eget kapital (MKR)

Aktie- kapital Bundna reserver Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2016-01-01 120 183 877 1 180
Utdelning -11 -11
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 0 0
Årets resultat 105 105
Ingående eget kapital 2017-01-01 120 181 973 1 274
Utdelning -1 -1
Årets förändring av uppskrivningsfond -2 2 0
Återföring uppskjuten skatteskuld 0 0
Årets resultat 108 108
Summa totalresultat -2 109 107
Utgående eget kapital 2017-12-31 120 180 1 082 1 382

Återföring uppskjuten skatteskuld och överföring från uppskrivningsfond har skett med anledning av gjorda upp- och nedskrivningar av fastighetsvärden. Se även not 13 samt bilaga 1.