Not 29 Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning Genomsnittsränta Lånebelopp 2017 Andel av lån
< 3 månader 0,45% 1 828 45%
< 1 år 1,66% 200 5%
< 2 år 1,64% 400 10%
< 3 år 3,12% 250 6%
< 4 år 1,25% 200 5%
< 5 år 0,2% 100 3%
> 5 år 0,91% 1 050 26%
Summa nettoskuld 4 028 100%
Koncernkontolikviditet 222
Summa bruttoskuld 4 250

 

Tabell över räntebindning avser banklån, obligationslån, certifikatslån, koncernkontolikviditet och räntederivat. Samtliga banklån är säkerställda med kommunal borgen, 1 250 mkr. Certifikatslånen om 700 mkr och obligationslånen om 2 300 mkr utgör vidareutlåning från Lunds kommun och ingår i beslutad borgensram. Pantbrev i eget förvar uppgår till 1 069 mkr.