Mål 3: Skapa ett bättre Lund

Primärenergianvändning (MWh)

Not. Resultatet kommer av energieffektiviserings­arbete både avseende värme och el. Även ökad andel fossilbränslefria energikällor för uppvärmning bidrar, samt ökad egen produktion av förnybar energi.

Mål 2017: Minska till 63 360 MWh (25 % jmf med år 2013)

Mål 2020: Minska till 37 675 MWh (55 % jmf år 2013)

* Minskat 52 % jmf med år 2013

El (kWh/kvm)

Not. 100 % av elen kommer från förnybara energikällor (Bra Miljöval el enligt Svenska Naturskyddsföreningens märkning). Bakom resultatet ligger bland annat energieffektiviserings­åtgärder kopplat till belysning.

Egen förnybar energiproduktion (MWh)

Mål 2017: 450 MWh/år

Mål 2020: Installerad effekt solceller 1700 kW~1700 MWh

* Varav 768,2 MWh el från solceller, 121,2 MWh el från vindkraft och 141,8 MWh värme från solfångare.

VATTEN (liter/ m2)

Not. Bakom resultatet ligger bland annat fortsatt installation av individuell mätning och debitering av varmvattenförbrukning.

Andel miljöfordon i vår verksamhet (%)

Not: Totalt antal fordon var 45 st. år 2017. Exklusive traktorer och andra arbetsmaskiner.

Mål år 2020: 100 %

Värme (kWh/m2)

Not. 2017 har varit 11 % varmare än normalår och därför gör normalårskorrigering att värdet för 2017 överstiger tidigare års värde.

Mål 2017: Minska till 135,8 kWh/m2

Mål 2020: Minska till 132,8 kWh/m2

Laddstolpar för laddning av elfordon

Antal offentliga laddplatser (4 laddstolpar med
2 laddplatser vardera): 8 (8)

Antal privata laddplatser för hyresgäster vid våra fastigheter: 10 (7)

Not: läs mer på www.lkf.se/Att-hyra-hos-oss/om vårt erbjudande för privat laddplats.

Varifrån kommer värmen i elementen

Totalt 96,5 % (96,5 %) förnybara/återvunna energikällor
(Mål 2020: 100 % förnybara/återvunna energikällor)

Avfallshantering: Vad hamnar i soppåsen?

Not. Resultatet baseras på plockanalyser genomförda under 2017 på restavfall från 464 lägenheter. På grund av ny beräkningsmodell som föranlett att mer omfattande analys behövs av data, redovisas för 2017 inte andel restavfall av totala mängden avfall. Läs mer på www.lkf.se om källsortering av ditt avfall.