Vår framtid Kundlöfte: Ett hem för dig

Vi hjälper dig att hitta ett hem som passar just dina behov

Kundlöfte: Ett hem för dig

Lund ska vara ett samhälle där alla har tillgång till ett hem. Det sker till att börja med genom att vi bygger mer: Finns det fler bostäder, så finns det fler platser att bo på. Men, vi nöjer oss inte med att bara bygga. För det handlar också om ökad rörlighet. Och med större rörlighet kan vi också erbjuda fler hem över tid. En resa till ett nytt hem börjar inte när du sätter din fot på dörrmattan; den börjar redan när du söker bostad. Och vårt mål är alltid att göra väntan på just ditt hem så kort som möjligt. Vi erbjuder dig ett hem att trivas i idag, men också trivsamma hem för dem som kommer efter dig, det vill säga kommande generationer. Därför skapar vi hem och boendemiljöer utifrån ett helhetsperspektiv, med människa, natur och bebyggelse i balans.

Initiativ

Vi hjälper dig att hitta ett hem som passar just dina behov.

Vi gör det tydligt hur du kan göra ditt hem personligt.

Strategier för att förverkliga våra löften och initiativ

För att skapa ett utbud som matchar våra kunders nuvarande och framtida behov krävs kunskap om och förståelse för vad som efterfrågas. Delar av det känner vi redan till i dag, men här krävs ett ständigt lärande i takt med att kundernas behov utvecklas. För att förverkliga våra löften vill vi i detta inledande skede utveckla vår organisation mot ett kundfokuserat arbetssätt, där vi mäter just hur vi utvecklar vår kundkännedom. Fokus ligger på våra bostadskunder och deras hem, men över tid kan målsättningen utvecklas att omfatta även kunder till våra lokaler eller parkeringslösningar.

Med en hög efterfrågan och relativt låg omsättning bland våra hyresrätter, tenderar vår omflyttning att bromsa in. Detta trots en hög nyproduktionstakt. För att nå framgång ser vi det som vårt ansvar att skapa ökad tillgänglighet till en bostad som matchar våra kunders behov, vid rätt tillfälle i livet. Detta gör vi genom att öka rörligheten, det vill säga omflyttningen i vårt bostadsbestånd. Därmed inte sagt att vi verkar för att få någon att flytta. Vi sänker snarare trösklarna för dem som önskar flytta samt är lyhörda för de behov som uppstår. Verktyg i arbetet är vår uthyr­ningspolicy, vår hyressättningsmodell och vårt kösystem, där vi vill stimulera till rörelse och ökad möjlighet för våra kunder att hitta rätt. Samt kringtjänster som förenklar steget från hem till hem.

En naturlig grundbult för att förverkliga även detta är att öka antalet hyresrätter. 2017 – 2020 byggstartade LKF 290 lägenheter årligen. En resa vi är stolta över och vill bygga vidare på. De närmaste två åren kommer en något lägre volym att påbörjas, för att sedan 2023 – 2025 öka upp emot 250 – 300 bostäder per år. För att säkerställa en fortlöpande nyproduktion i denna takt krävs en välfylld projektportfölj, med tillgång till mark och detaljplaner. LKF har genom köp förvärvat egen mark att bygga på och till viss del sker även förtätning på egen mark. Men för ett produktionsmål om 250 – 300 bostäder per år krävs kontinuerliga markanvisningar från kommunen.

Vi vill erbjuda våra kunder så många bostäder som möjligt. För att lyckas med det väljer vi att mäta drivkraften genom antal startade bostäder per år. Men vi nöjer oss inte med det. Trots att utmaningen är stor och svår, vill vi stimulera till att skapa nya lösningar för att frigöra ytterligare bostäder. Som ett led i detta arbete vill vi, över tid, mäta om vi på något innovativt sätt kan få fram nya ytor för bostadsändamål. För detta behövs ett mått på vår framgång redan idag, trots att vi inte känner till vad som komma skall, till exempel att omvandla kontor till bostäder eller att skapa högre utnyttjandegrad av samma bostäder. Låt oss våga språnget och se vad vi kan uppnå!

Mål 2024

Antal påbörjade bostäder

Mål 1 000 – 1 200

Andel kunder som fått bostad hos oss

12 % omflyttning

Andel kunder som tycker det är tydligt hur de kan göra sitt hem personligt

Utreds

Risker och möjligheter

Att lyssna och lära är inte bara positivt utan även utmanande. Klarar vi att omvandla önskemålen till kundnytta; inom ramen för regler, riktlinjer och en hållbar affär?

Vår bedömning är att det i rådande konjunkturläge – med god konkurrens bland byggentreprenörer och en rimlig prisbild, tillsammans med en fortsatt hög efterfrågan på hyresrätter och en gynnsam finansieringssituation – finns förutsättningar att öka nyproduktionstakten. Det är i så fall viktigt att vi eftersträvar en del nyproduktion i centrala lägen, för att begränsa investeringsrisken.

Att skapa rörlighet i en bransch med låg omflyttning och reglerade priser, har under lång tid setts som en förutsättning för lågt slitage, nöjda kunder och god lönsamhet. Men när våra kunder väljer att studera några år för att senare resa utomlands, bo några år kollektivt, bli sambo, skaffa barn, separera och så vidare, så förändras bilden av den fasta bostaden.

En ökad rörlighet kräver nu ett arbetssätt och en affärsmodell där omflyttning är positivt och något att eftersträva, för både bolag och kund. Lösningar som skapar rörlighet är inte självklart samma sak som en ökad kostnad. En sådan rörlighet kräver inte bara ett ökat utbud av hyresrätter utan kräver på sikt ett visst överskott. Då blir det rörliga inte ohållbart, utan tvärt om det hållbara. Då bidrar vi inte bara till en bättre boende­situation, utan förhoppningsvis även ett boende till ett rimligt pris, som möter det kunden är villig att betala.