Vår framtid Kundlöfte: En plats att trivas på

Vi gör det möjligt för dig att leva och bo hållbart

Kundlöfte: En plats att trivas på

Det finns alltid ett högre syfte. Ett mål större än den enskilda bostaden, men samtidigt ett mål som börjar med just den. För om alla som bor i Lund känner sig välkomna och inkluderade så skapar vi också ett bättre Lund. Vi vill ha blandade stadsdelar. Radhuslängor, små lägenheter och flerfamiljshus. En pulserande stadskärna och levande grönområden. Sida vid sida. Allt det här börjar med människor som trivs och gör det de gillar mest. I ett sånt samhälle får vi en grogrund för innovation och en hållbar livsstil. Här känner människor sig trygga. Vi gillar vår kommun i dag, men vi har ambitionerna högre ställda än så. Lund ska vara en plats i världsklass.

Initiativ

Vi gör det möjligt för dig att hitta rätt område att bo i.

Vi gör det möjligt för dig att leva och bo hållbart.

Vi ser till att du känner dig trygg i ditt hem och i din omgivning.

Strategier för att förverkliga våra löften och initiativ

Vi tror att hitta hem är mer än att hitta en lägenhet. Vi tror att det också handlar om att känna att staden, stadsdelen och kanske trappuppgången passar dig och din familj. Eftersom vi i vår vardag spenderar mer tid i den byggda miljön än i den naturliga, är det viktigt att vi trivs. Precis som vi mår bra av att vistas i naturen, så kan den byggda miljön ha en trivsam och återhämtande effekt på våra liv. God arkitektonisk kvalitet kan därmed bidra till att leva ett mer hållbart liv. En god arkitektonisk kvalitet kan också göra oss stolta, skapa en känsla av tillhörighet och bygga vårt varumärke.

Vi anser att ett bosocialt arbete ger dig som kund en långsiktigt hållbar boendemiljö att trivas i. Där kan vi erbjuda ett hem som passar dig som individ. Ett hem där ökad trygghet, delaktighet och gemenskap samt trevliga miljöer bidrar till god psykisk och fysisk hälsa. Att fortsätta stärka attraktiviteten i din boendemiljö ser vi som viktiga delar i den hållbara staden, där vi kommer att behöva ta nya kliv i vårt bosociala arbete. Ett arbete där vi drar nytta av respektive områdes styrkor och där det är nödvändigt att arbeta inkluderande.

För att få förståelse för om vi möter förväntningarna, vill vi matcha våra kunders tidigare beskrivna önskemål med känslan av hur det känns när de ”hittat hem”, både i sitt hem och i sin stad. I hemmet inkluderar vi då även annat utbud, som lokaler för näringsliv, parkering för cyklar och bilar med mera.

En hållbar vardag måste vara enkel för att fungera för de flesta. I takt med att våra kunder i sina liv allt mer efterfrågar och från flera håll erbjuds hållbara lösningar, ökar kraven på att även vi både möter och även proaktivt erbjuder lösningar och förutsättningar för en hållbar vardag. Förutsättningar för en hållbar mobilitet är ett av de områden där utvecklingen går snabbt och behoven vi behöver möta förändras.

En tydlig trend är den smarta, hållbara staden, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, för besökarna och för näringslivet. Utvecklingen går snabbt, liksom förväntningarna på digitala tjänster från både boende och medarbetare. Via den dagliga relationen till boende och uppkopplade fastigheter kan det enkla, hållbara livet kombineras med nya affärsmöjligheter.

I en värld där klimatförändringar börjar visa effekter som olika former av extremväder och där en ohållbar hantering av naturresurser fortsätter att skapa både miljö- och sociala problem behöver vi, för att långsiktigt kunna fortsätta skapa trivsamma hem och boendemiljöer för våra kunder, förändra vårt arbetssätt.

Mål 2024

Trygghetsindex

Alla områden ska vara över 80 %

Trivselindex (NKI)

Alla områden ska vara över 85 %

Andel kunder som anser att de har förutsättningar för att agera hållbart i sina hem/verksamheter

Mål > 90 %

LKFs klimatfotavtryck (kg koldioxidekvivalenter/hyresgäst och år)

Utreds

Antal tillförda kvaliteter och tjänster per år

Mäts löpande

Risker och möjligheter

Med ett ökat kundinflytande över våra bostäders utformning ökar även komplexiteten att skapa hem som är prisvärda, hållbara och samtidigt ligger i en miljö med närhet till exempelvis skolor, näringsliv och rekreation. Trots komplexiteten vill vi fånga och utveckla ett arbetssätt för ständigt lärande om våra kunders behov och önskemål. En utmaning är att vi som bolag inte kan lösa allt, men i möjligaste mån verka för förändring, trots att rådigheten ibland är begränsad. Vi kan vara den pådrivande samhälls­aktören som arbetar för att våra kunders önskemål tas till vara och kanali­seras till rätt forum. Dessutom är den upplevda tryggheten och trivseln just en upplevelse, som vi tillsammans med våra kunder vill bidra till.