Vår omvärld Lund

Lund – en universitetsstad med ett starkt näringsliv

Lunds universitet grundades 1666 och är Sveriges största lärosäte, med cirka 40 000 heltidsstudenter och medarbetare. Merparten av dessa finns i Lund (resten i Helsingborg och Malmö), vilket ger staden en tydlig prägel. Till detta kan också läggas ESS och MAX IV, vilket sammantaget ger Lund Sveriges största infrastruktur för forskning.

Stadsdelen Brunnshög, där de båda forskningsanläggningarna ligger, är intressant i sig. Här satsar Lunds kommun på att skapa en hållbar stadsdel, där cirka 40 000 personer framöver förväntas bo och verka. Den nya spårvägen, som togs i drift i slutet av 2020, kommer att binda ihop centrala Lund med Brunnshög. Som en av nio svenska städer satsar Lunds kommun på att vara en klimatneutral stad 2030.

Lunds näringsliv präglas totalt sett av en blandning av några större internationella koncerner (Sony, Tetra Pak, Alfa Laval och Axis), samt en rad mindre utvecklingsföretag. Till detta ska läggas Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Lunds kommun, som också finns bland stadens största arbetsgivare.

Den offentliga sektorns dominans på arbetsmarknaden är positiv för stabiliteten, eftersom det gör Lunds näringsliv och arbetsmarknad mindre konjunkturkänsliga än städer som är beroende av industrinäringar.

Lunds bostadsutbud och befolkningsutveckling

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick det totala bostadsbeståndet i Lund till drygt 63 350 bostäder. 69 procent av dessa var lägenheter i flerbostadshus, inklusive specialbostäder. Bostadsbeståndet utgörs till 45 procent av hyresrätter (varav en tredjedel är student­bostäder), 31 procent bostadsrätter och 24 procent äganderätter.

Med en befolkning på knappt 125 000 invånare ger dessa siffror en boendetäthet på cirka två personer per bostad, vilket är något lägre än rikssnittet. Men med tanke på det stora antalet studenter i Lund, där de allra flesta bor i enpersonshushåll, är siffran ändå ganska hög. Prognosen pekar på att Lunds kommun når 130 000 invånare under 2021/2022.

  • Befolkningen i Lunds kommun ökade med 1 987 personer under 2019.
  • Folkmängden uppgick den 31 december 2019 till 124 935 personer.
  • Den största delen av folkökningen berodde på ökad inflyttning, en utveckling som förväntas fortsätta.
  • 2010 – 2018 har det årligen byggs i genomsnitt 775 bostäder per år.
  • Beräknat utifrån de stora barnkullarna som föddes i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet beräknas en ”babyboom” under 2020-talet.

(Källor: Svefa – Marknadsanalys Lund /LKF, Sweco – Lunds befolkningsprognos 2020–2030, Lunds kommuns Översiktsplan samt uppgifter från SCB.)