Vår omvärld Trender

Globala trender och hur de påverkar oss

I en allt mer globaliserad värld påverkas vi ständigt av det som händer runt om oss. Även om mycket förändrats under coronapandemin, med minskat resande och ökad digitalisering, så har inte vår nyfikenhet och våra utvecklingsbehov avstannat. Därför vill vi beskriva vilka trender som vi och andra kan avläsa i världen och hur detta påverkar oss som verkar, vistas eller bor i Lund.

1. Snabb urbanisering …

Städer utgör i dag bara 0,5 procent av världens totala yta, men de konsumerar 75 procent av våra resurser. Eftersom urbaniseringen med stor sannolikhet kommer att bestå under lång tid, krävs det stora investeringar; för att möta inflyttningen av verksamheter och människor samt för att skapa hållbara städer. Detta trots att covid-19 i viss mån ser ut att tillfälligt bromsa trenden, om än i det korta perspektivet.

… leder till växande centralorter

Sverige har redan genomgått en stor urbanisering, men de större städerna blir ändå allt attraktivare och kommer att fortsätta att växa. Detta gör att städerna ställs inför utmaningar när det gäller till exempel att skapa bostäder och lokaler i trivsamma utomhusmiljöer, med närhet till kommunikationer.

2. Klimatomställning …

Knappa resurser och tuffa prioriteringar kommer att bli vardag när vi tvingas till allt snabbare omställningar för att nå klimatmålen.

… leder till förnybar energi och cirkulära alternativ

För att ha möjlighet att nå klimatmålen måste hållbarhet vara i fokus överallt och hela tiden. Att göra det hållbara valet till det enkla valet gör stor skillnad i vardagen.

3. Svängningar i den globala ekonomiska makten …

Från USA till Kina och i framtiden till Nigeria, Filippinerna eller Vietnam. Med växlande befolkningar och ekonomier formas nya maktspelare.

… leder till skiftat fokus

Den gradvisa förflyttningen av världens ekonomiska centrum från väst till öst leder till att Sverige kommer att se ett ökat utbyte med främst asiatiska länder. Vi ser redan i dag förändringar av ägandet inom exempelvis bilindustrin i Sverige, som i dag är kinesisk. Vi ser också att utländska investerare söker sig till svenska fastigheter, för att ta upp konkurrensen med våra svenska investerare.

4. Demografiska och sociala förändringar …

Mer utvecklade länder har en starkt åldrande befolkning samtidigt som andra brottas med det motsatta problemet; en väldigt ung befolkning.

… leder till en äldre och rikare befolkning

Stora grupper i samhället lämnar de kommande åren arbetslivet och går i pension. Det skapar utmaningar när det gäller både rekrytering och tillgänglighet.

5. Tekniska genombrott …

I takt med att storleken och kostnaden för ny teknik snabbt minskar, öppnar sig möjligheter att digitalisera sådant vi inte tidigare trodde var möjligt.

… leder till snabb utveckling, som kräver flexibilitet

Utvecklingen går snabbare än någonsin, vilket leder till att det blir allt svårare att göra långsiktiga planer. Att identifiera och agera på nya möjligheter blir avgörande för företag och individers framgång.