Vår värld Medarbetare

Engagerade medarbetare, stabil ekonomi och ett starkt samhällsansvar

Vilken grund behöver vi stå på för att framåt kunna arbeta så kundfokuserat som möjligt? Vår trygga bas är våra engagerade medarbetare, en stabil ekonomi och ett starkt samhällsansvar. Mer om detta kan du även läsa under ekonomi och samhällsansvar.

Engagerade medarbetare

En ökad kundfokusering sker genom en fortsatt utveckling av och med utgångspunkt i alla medarbetares ”mindset”.

Arbetet bottnar i våra fyra värdeord. Men för att skapa en ökad kundfokusering krävs mer än så, där vi som arbetsgivare vill skapa ett gott arbetsklimat, så att medarbetarna kan bidra till LKFs kundlöften.

Vi strävar alltid efter att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och engagerade medarbetare som utmanas, trivs och får förutsättningar att leverera verksamhet av god kvalitet. Vår framgång bygger på att våra medarbetare känner ansvar, arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära samt har möjlighet att utvecklas; både i arbetet och som individer. Här ligger vår attraktionskraft.

Initiativ för medarbetare

Vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och en mycket bra arbetsplats.

Vi har fortsatt fokus på kund, starka team och arbetsglädje.

Vi skapar kontinuerlig bra förutsättningar för våra medarbetare att vara engagerade, delaktiga och stolta.

Strategier för att förverkliga våra löften och initiativ

För att skapa goda förutsättningar att nå våra kundlöften kommer vi att fortsätta med vidareutveckling av våra medarbetare och ledare, på alla nivåer inom företaget. Vi vill bygga en gemensam grund för medarbetarskap och ledarskap i LKF. Genom kontinuerligt arbete förbättrar vi möjligheten för alla ledare och medarbetare att ha rätt förutsättningar att utföra sitt arbete.

Strategisk kompetensförsörjning är tillsammans med ett starkt arbetsgivarevarumärke viktiga områden. Vi behöver fortsätta att arbeta aktivt för att stärka och kommunicera vårt arbets­givarevarumärke. Detta dels för att attrahera nya medarbetare och dels för att fortsätta vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats, med engagerade medarbetare. Ambitionen är att kontinuerligt utveckla samtliga medarbetare på LKF.

Mål 2024

Allt sammantaget är LKF en mycket bra arbetsplats

Mål 2024: 90 %

LKF ska ha ett starkt förtroendeindex

Mål 2024: 82 %

Risker och möjligheter

Med fokus på kund, starka team och arbetsglädje ska vårt arbetssätt utvecklas för att: ge ökad förståelse för kund, ett ökat samarbete och en bättre dialog i vår verksamhet samt för att ge ännu bättre serviceupplevelse och resultat.

Den ökande digitaliseringen och den tekniska utvecklingen påverkar även arbetslivet i snabb takt, i form av förändrade arbetssätt och roller. Detta ställer därmed även krav på LKF att ha ett framtidsfokuserat och utvecklande ledarskap, som stödjer och tillvaratar medarbetarnas engagemang och kompetens, i kombination med de effektivitetsvinster som digitaliseringen ger.