72 KVADRAT DIALOG

Bra dialog leder
till ständiga förbättringar

Varje höst genomför LKF en kundenkät. Förra årets enkätsvar visar att 84 procent av hyresgästerna tycker att vi levererar bra service. Många lämnar också förslag på förbättringar, som sedan utgör en bra grund för löpande underhåll.

– Vi arbetar ständigt med förbättringsarbete. De här frågorna finns i vårt tänk hela året. Utifrån enkätsvaren kan vi också se till att vi håller en jämn och bra service i alla våra bostadsområden, säger Linda Domini, biträdande fastighetschef för Fastighetsområde Öster.

– Vi läser alla textkommentarer vi får in och är väldigt tacksamma för alla synpunkter, säger Carina Markenvard, biträdande Fastig­hetschef för område Norr.

Tack vare hyresgästernas höga betyg nominerades LKF i år till Kundkristallen, som ett av de tre bästa bostadsföretagen i Sverige i kategorin Högsta Serviceindex. I tre av enkätsvarens kategorier var LKF ”bäst i klassen”: trapphusstädning, städning i soprum och hur hyresgästerna trivs i sina lägenheter.

– Om vi inte arbetade med ständiga förbättringar skulle våra betyg troligen sjunka. Omvärlden förändras i snabb takt och vi vill hänga med och bidra till en positiv utveckling, säger Torbjörn Larsson, biträdande Fastighetschef för område Söder.

Efter att enkätsvaren analyserats tar områdesvärdarna, ombyggnadssamordnaren och de tre biträdande fastighetscheferna fram en lista på förslag till förbättrings­åtgärder inom varje område. Åtgärderna prioriteras och presenteras på anslag i alla trapphus. Linda, Carina och Torbjörn under­stryker att det stora jobbet för att få alla hyresgäster att trivas görs av områdes­värdarna och ombyggnadssamordnaren.

Ett konkret exempel på vad som kan ske till följd av inkomna synpunkter är trygghets­vandringar. När ett antal hyresgäster påpekar att de inte känner sig trygga i sitt bostadsområde blir det ofta början till ett förbättringsarbete. Carina Markenvard berättar:

– Då går vi ut kvällstid i det aktuella området, tillsammans med närpolisen, den lokala hyresgästföreningen och representanter från kommunens fältgrupp. Vi går runt till de platser som upplevs som otrygga och funderar över vad vi kan förändra. Det kan handla om allt från ökad synlighet genom bättre belysning eller att beskära och klippa ned växtlighet.

Ytterligare ett av årets konkreta förbättringsexempel är utemiljön på området Dövstumskolan i centrala Lund.

– Här vill vi förbättra gemenskapen genom att skapa fler mötesplatser. Det kommer att ske genom att vi skapar en grill- och mötesplats och förbättrar utemiljön. Rebecka Lundh, som arbetar som trädgårdsingenjör/design på LKF, har skissat på hur det skulle kunna se ut och arbetet inleds nu i vår, säger Torbjörn Larsson.

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2016 var det 60 procent av dessa som svarade. De frågor som flest hyresgäster har synpunkter på är: tvättstugor, utemiljön, trygghet i bostadsområdet, cykelförvaring, källsortering och information.

I 2016 års enkät framgår det bland annat att:

Torbjörn Larsson och Carina Markenvard
Rebecka Lundh och områdesvärd Peter Gradin.

80%

tycker att det är lätt att nå LKF via besök och telefon.

81%

känner sig trygga.

82%

tycker att det är rent och snyggt.

84%

tycker att LKF levererar bra service.

88%

tycker att de får hjälp när det behövs.

93%

trivs hos LKF och kan rekommendera oss som hyresvärd.

Fakta/EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRINGAR UNDER 2017

Fastighetsområde Norr:

  • Tryggare och trivsammare miljöhus/Rådhusrätten och Offerkällan: Belysningen kommer att ses över och på Rådhusrätten kommer vi även att se över de invändiga ytskikten, vilket kan leda till målning av väggar.
  • Utemiljö/Gunnesbo och Nöbbelöv: Områdets gårdar och närmiljön inom delar av området kommer att ses över och förbättras efter behov.
  • Trivsel i trapphus/Papegojlyckan och Värpinge: För att uppnå ökad trivsel kommer väggar och trappräcken att målas i ett flertal trapphus.

Fastighetsområde Söder:

  • Förbättrad kommunikation/Centrum: För att förbättra informationen vid åtgärder kommer vi att arbeta mer aktivt med trapphustavlor, informationstavlor och öka den personliga närvaron på våra seniorboenden.
  • Tryggare Väster: Utomhusbelysningen ses över och byts ut i delar av området, för en ökad trygghet.
  • Klostergården/Karlshögstorg: Punktinsatser i trädgårdar på fyra områden. Mer frekvent skrot- och cykelborttagning samt ökad utplacering av blomkrukor med växter på flera områden.

Fastighetsområde Öster:

  • För ett tryggare Linero: Projektet inleddes hösten 2016, med många barn och ungdomar involverade. Ett antal otrygghets-faktorer har identifierats och förslag på åtgärder tas fram.
  • Bänkar och bord/Östra tätorterna: Samtliga bänkar och bord har slipats och oljats eller målats under vintern, för utplacering under våren.
  • Nya lägenhetsdörrar/Mårtens Fälad/Östra Torn: Området Uarda får nya lägenhets­dörrar under 2017.