72 KVADRAT NYANLÄNDA

Så hjälper LKF kommunen att ordna flyktingbostäder

Genom att byta extra byggrätter mot lägenheter i det befintliga beståndet och bygga tillfälliga bostäder ordnar LKF hundratals bostäder åt nyanlända.

När den så kallade anvisningslagen antogs förra vintern stod det snabbt klart att Lund saknade bostäder till de hundratals nyanlända som kommunen skulle åläggas att ta emot. Tillsammans med andra fastighets­ägare hjälper nu LKF kommunen med att hitta snabba lösningar på bostadsfrågan. LKF och Lunds kommun har kommit överens om följande:

Lunds kommun tilldelar LKF extra byggrätter i utbyte mot hyresrätter i det befintliga beståndet. För varje extra byggrätt som LKF får lämnar företaget en lägenhet till kommunen för uthyrning till nyanlända.

– De lägenheter som vi lämnar kommer att ligga utspridda i kommunen, förklarar Fredrik Altin, byggprojektledare på LKF. Han ingår tillsammans med representanter för olika kommunala förvaltningar i den arbetsgrupp som har jobbat med att ta fram bostadslösningar för de nyanlända.

– De nyanlända kommer inte att konkurrera om lägenheter med dem som redan står i LKFs bokö, förklarar Fredrik, även om det blir en mindre tidsmässig förskjutning.

LKF har hittills fått extra byggrätter på tre platser: I kvarteret Kuylenstierna i Genarp där LKF ska bygga cirka 25 radhus, i kvarteret Nymfen i Råbylund, där 73 lägenheter ska byggas, samt på Ladugårdsmarken, där cirka 60 lägenheter ska byggas.

Det rör sig alltså om drygt 150 lägenheter. I utbyte mot dessa lämnar LKF drygt 150 lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet till nyanlända.

LKF ska också bygga tillfälliga bostäder på fyra olika platser i kommunen. Kommunen kommer att hyra lägenheterna av LKF för att sedan hyra ut dem till nyanlända som Lunds kommun har anvisats. Kommunen hyr bostäderna av LKF i tio år med möjlighet till förlängning i fem år. Vad som sedan ska hända med bostäderna är inte klart.

– Egentligen vill LKF inte bygga tillfälliga bostäder, säger Fredrik Altin. Vi menar att det är bättre för de nyanlända om de flyttar in i det ordinarie lägenhetsbeståndet och kan leva sina liv som alla andra, men detta är en extraordinär situation.

– Både barnfamiljer och ensamstående vuxna ska bo i de tillfälliga bostäderna, däremot inga ensamkommande barn eller unga, berättar Fredrik vidare.

– När de nyanlända har flyttat in i de tillfälliga bostäderna kan de ställa sig i LKFs bostadskö, påpekar Fredrik Altin. Tanken är att de på sikt antingen flyttar ut i Lunds ordinarie bostadsbestånd eller till någon annan fastighetsägare.

Dessa byggs som modulhus upphandlade av byggföretaget Tuve Bygg. På varje område byggs 24 lägenheter fördelade på två huskroppar. Det ger plats åt cirka 70 personer. Husen är flyttbara och förväntas hålla i cirka 50 år. De kan användas för andra former av boende när behovet av bostäder för nyanlända inte längre finns.

De fyra platserna där de tillfälliga bostäderna ska byggas är nära Nettobutiken på Väster, i slutet av Vikingavägen på Linero, på järnvägsområdet i Dalby, samt i centrala Veberöd. I Dalby äger LKF tomtmarken, på de tre övriga platserna byggs bostäderna på mark som ägs av Lunds kommun.

De tillfälliga byggloven på Väster och Dalby har vunnit laga kraft medan byggloven på Linero och i Veberöd har överklagats. Ärendena är inte avgjorda i skrivande stund.

Fredrik Altin poängterar att de tillfälliga bostäderna inte medför ökade kostnader för LKF.

– Vi låter bygga dem och ska stå för den yttre förvaltningen men alla våra kostnader täcks av hyresintäkter från kommunen. Boende som inte har egen inkomst har i avvaktan på detta etableringsstöd av staten.

Fakta/ ANVISNINGSLAGEN

  • Den så kallade anvisningslagen trädde i kraft den 1 mars 2016. Lagen innebär att landets kommuner är skyldiga att, efter anvisning från Migrationsverket, ta emot nyanlända som har beviljats tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och som bor på flyktingförläggning.
  • Hur många personer som anvisas till respektive kommun beror bland annat på hur många personer kommunerna tidigare har tagit emot. Eftersom Lunds kommun har tagit emot relativt få nyanlända de senaste åren har kommunen anvisats förhållandevis många nyanlända, 378 för 2016 och 554 för 2017. för 2018 väntas betydligt färre anvisningar.
  • Nyanlända flyktingar som inte har egen inkomst har i avvaktan på detta etableringsstöd av staten.

”Egentligen vill LKF inte bygga tillfälliga bostäder, säger Fredrik Altin. Vi menar att det är bättre för de nyanlända om de flyttar in i det ordinarie beståndet och kan leva sina liv som alla andra, men detta är en extraordinär situation.”