Visuell identitet

Nyproduktion

Kommunikationen kring våra nyproduktioner omfattar ett antal delar som kommuniceras i olika media. Varje byggprojekt är unikt och vi anpassar kommunikationen utifrån projektet. Vi använder oss av ett enhetligt grafiskt formspråk som gör det enklare att skapa nytt material oavsett val av kanal. Följ riktlinjerna nedan för de olika profilerande delarna.

1. Vinjett

2. Typografi

Rubrikerna byggs fram med profilgröna block och texten i versaler som gör att de sticker ut.

3. Infografik

Ikoner och fakta presenteras samlat i en egen del av layouten på ett läsvänligt sätt

Layoutprincip

Layoutprincipen för samtliga delar i vårt nyproduktionskoncept bygger på olika rum som gör att innehållet blir mer strukturerat. Rummen varieras efter behov som i exemplet ovan och varvar stora dominerande bilder med mindre för att skapa dynamik. Marginalerna runt varje objekt kan ses som väggar ovanifrån.