Kommunikationsplattform

Ledarkommunikation

LYHÖRDHET SKAPAR ENGAGEMANG

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande. Kommunikation är en av de viktigaste nycklarna till ett gott ledarskap. De flesta ledare ägnar en stor del av sin arbetstid åt att kommunicera – i alltifrån möten till medarbetarsamtal och informell feedback vid kaffeautomaten.

Att en ledare måste vara bra på att kommunicera, men framför allt att lyssna – att vara kommunikativ och lyhörd är på många sätt avgörande för att medarbetarna ska känna sig motiverade och engagerade i organisationens mål och vision.

Begreppet kommunikativt ledarskap är inte helt lätt att definiera. Det handlar om ett tänk och förhållningssätt för att styra organisationen på ett sådant sätt att den genomsyras av god kommunikation, delaktighet och dialog – men även lyhördhet, feedback, tydlighet och struktur.

FEM GODA RÅD
TILL DIG SOM LEDARE

LYSSNA! Du är den kommunikativa förebilden!

Du är en förebild som ledare – du ska skapa dialog, sätta saker i sitt sammanhang och skapa engagemang genom tydlighet och transparens. Samtidigt som du tydliggör vad du förväntar dig av dina anställda. Vi är alla kommunikativa förebilder på LKF – men framför allt chefen.

 

Kommunikation – ett gemensamt ägarskap

Så mycket som 80 % av en ledares tid går åt att kommunicera, så det gäller att göra det så du når önskad effekt. Alla äger kommunikationen – framför allt du som ledare. Hos oss på LKF ingår det att aktivt delta i dialoger och söka information, det du som ledare måste göra är att underlätta och understödja att det går är möjligt och tillåtet.

 

Mäta är viktigt – når du effekt med din kommunikation

Alla människor är olika och har olika behov. Därför är det viktigt att du förstår och tar reda på hur vill just dina medarbetare att du ska kommunicera och vad behöver de veta för att känna sig engagerade och involverade. Bland annat handlar det om att skapa tydliga mål, att följa upp målen så de får en betydelse, att se till så att medarbetarna vet vad som krävs av dem och hur de kan få feedback på det som görs.

För forskningen säger att engagerade, delaktiga medarbetare som blir sedda och får bra förutsättningar är beredda att ge mer och faktiskt har lägre färre sjuktal.

 

Planera kommunikationen

Att planera kommunikationen kopplat till ett årshjul är viktigt. Det är också viktigt att blanda hårda och mjuka värden. Allt från verksamhetsplanering, ekonomi, arbetsmiljö till tack för allt du gör, jag uppskattar dig. Många gånger är det den oväntade feedbacken som ger effekt. De små sakerna gör skillnad.

Ett årshjul kan stötta kring struktur när och hur man ska ha medarbetarsamtal och lönesamtal, när och hur medarbetarna ska involveras i verksamhetsplaneringen, när och i vilket syfte man ska ha konferenser, och så vidare. Redan i det här skedet kan man också berätta för medarbetarna om planerna på att tillämpa ett kommunikativt ledarskap.

En annan viktig sak är att bestämma vilka regler som gäller till exempel tillgänglighet, bemötande och ansvar för dialogen i olika sammanhang. Dessa aspekter är naturligtvis helt avgörande i kommunikationen, samtidigt som behovet av att få koppla bort jobbet också är viktigt. Det är också viktigt att man som chef är tydlig med när och var man är tillgänglig och hur just mina idéer som medarbetare kan lyftas och hur de tas tillvara på.

 

Utveckla

Det kommunikativa ledarskapet behöver även ses över, utvecklas och uppdateras regelbundet. Det gör man lättast genom att lyfta sådant som fallit väl ut och blivit riktigt bra – eller, där det inte blev så bra och därmed titta på varför det är så.

Vågar man mäta och utvärdera sitt ledarskap regelbundet så kommer det att komma fram att vissa saker behöver justeras för att nå effekt. Frågor som ”Hur har min kommunikation som ledare fungerat i relation till organisationens övergripande mål, och vilken respons har jag fått från medarbetarna?” Kan vara bra att ställa i forum utöver de som vanligtvis tar upp denna typ av frågor, som till exempel medarbetarenkäten. Förbättring av ledarkommunikationen är ledarens eget ansvar – det är bara att fråga vad man kan göra bättre och hur. Och att ta hjälp av sina medarbetare i detta arbetet.

Det kommunikativa ledarskapet behöver ses över och utvecklas regelbundet. Det gör man lättast
genom att lyfta sådant som fallit väl ut och blivit riktigt bra – eller, där det inte blev så bra, titta på varför det är så.